Bo­is ha­de lek­stu­ga

FOTBOLL: BO­IS HA­DE REKORDFYRVERKERI MOT GAIS

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Många trod­de på en jämn och målsnål match, men oj så fel de fick. Var­bergs Bo­is kör­de över Gais och vann med he­la 7-1 ef­ter tre mål av Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr.

Det var in­te alls sä­kert att ”Gab­be” skul­le få star­ta mat­chen. Ljums­kont och mi­ni­malt med trä­ning gjor­de att Bo­is-trä­na­ren Jör­gen Wå­le­mark fun­de­ra­de på att ge Lu­ma­la Ab­du chan­sen.

– Ibland väl­jer man rätt, sa Wå­le­mark ef­teråt om lyc­ko­kas­tet att ”Gab­be” för­tro­en­det.

Bo­is ha­de en ons­dags­af­ton när allt gick la­gets väg. I and­ra halv­le­ken kun­de man kos­ta på sig att le­ka fotboll, gai­sar­na fick mest ja­ga utan boll.

DET HJÄLPTE IN­TE ens att Gais tog led­ning­en ef­ter dry­ga tju­go mi­nu­ter, när Andre­as Pe­ter­son vir­ka­de in 0–1, ef­ter ett fint in­stick från Mal­kolm Mo­en­za.

– Det var in­te så lus­tigt, det är ju all­tid vik­tigt med förs­ta må­let, sa Wå­le­mark.

– Men den led­ning­en fick vi ju ba­ra be­hål­la i en mi­nut, suc­ka­de Gais-kol­le­gan Ben­ja­min West­man.

Bo­is replik var väl­kom­men och snabb. Thomas Bo­akye ly­ra­de in ett väns­te­rin­lägg, Gais-mål­vak­ten Da­mir Me­hic var en aning tvek­sam, Al­te­mark Van­ne­ryr stack fram skal­len och nic­ka­de in 1–1.

Fem mi­nu­ter se­na­re var det dags igen. Ett hårt, lågt väns­te­rin­lägg från Bil­ly Nordström, styr­des in av ”Gab­be”.

– Ly­san­de in­lägg, det var ba­ra att sät­ta fram fo­ten, be­röm­de målspot­ta­ren.

Det har in­te mull­rat nå­got från mål­va­ne Bo­is-an­fal­la­ren Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr.. Mot Gais kom han till­ba­ka med dun­der och brak; tre mål och ett as­sist var ett mäk­tigt fa­cit.

BO­IS TOG FÖR sig mer och mer, kom stän­digt runt på kan­ter­na och Gais­för­sva­ret var stän­digt un­der press.

När Jo­a­kim Lind­ner gjor­de 3–1, ett lång­skott som Me­hic släpp­te in nå­got en­kelt, blev Al­te­mark Van­ne­ryr pass­nings­läg­ga­re.

– Ha­ha, det var mer att en gai­sa­re slog bol­len på mig och den stud­sa­de fram till ”Joc­ke”, sa ”Gab­be”.

Det var en sån där dag när all­ting lyc­ka­des.

Strax fö­re halv­tids­vi­lan gjor­de Bo­is ock­så 4–1; Thomas Bo­akye skic­ka­de in bol­len, fri­spe­lad av Eli­as An­ders­son.

– Var­berg hit­ta­de vå­ra svag­he­ter och vi för­sök­te åt­gär­da dem in­för and­ra halv­lek. Men att vi gick över

”Var­berg hit­ta­de vå­ra svag­he­ter och vi för­sök­te åt­gär­da dem in­för and­ra halv­lek” BEN­JA­MIN WEST­MAN

trä­na­re, Gais

till en fyr­backs­lin­je hjälpte in­te, suc­ka­de Ben­ja­min West­man.

Bo­i­sar­na var på lek­hu­mör och fort­sat­te sin lek­ful­la och va­ri­e­ra­de of­fen­siv.

– Vi tog till det van­li­ga snac­ket, kan Var­berg gö­ra fy­ra mål i förs­ta halv­lek så kan vi gö­ra li­ka många i and­ra, sa West­man om pep­tal­ket i om­kläd­nings­rum­met.

DET FUN­GE­RA­DE IN­TE. Och med Al­te­mark Van­ne­ryrs 5–1-mål var det de­fi­ni­tivt rull­gar­di­nen ner för gäs­ter­na.

– En in­ö­vad va­ri­ant, som gick hem, sa Gab­be”.

Långt in­kast från Karl Sö­der­ström, nick­skarv av Lind­ner och ”Gab­be” som mål­nic­ka­re.

Sen kun­de tre­måls­skyt­ten kli­va av, med ett gott dags­ar­be­te.

– Vi ta­la­de om att jag skul­le gö­ra en tim­me, det blev li­te läng­re, log en nöjd Al­te­mark Van­ne­ryr.

And­ra fick ta över mål­skyt­tet. In­hop­pan­de Joel Pal­mquist nic­ka­de in 6–1, to­talt ren fram­för mål ef­ter ett hö­ge­rin­lägg från Kal­le Sö­der­ström.

”En fan­tas­tisk match och fan­tas­tisk ut­del­ning” JÖR­GEN WÅ­LE­MARK

OCH SE­DAN AVSLUTADE Jo­a­kim Lind­ner målor­gi­en med att sät­ta 7–1 på straff, ef­ter att Lu­ma­la Ab­du bli­vit fälld.

– Eli­as mis­sa­de se­nast, så det fick väl bli jag i dag, sa straff­skyt­ten, som var sä­ker­he­ten själv från el­va me­ter.

– En fan­tas­tisk match och fan­tas­tisk ut­del­ning. Nu nju­ter vi av det här i dag, se­dan smäl­ler det på lör­dag igen, sa Jör­gen Wå­le­mark.

Då vän­tar se­ri­e­le­dan­de Brom­ma­poj­kar­na på bor­ta­plan...

– För oss gäl­ler det att rann­sa­ka oss själ­va, för det här var pin­samt, sum­me­ra­de Gais-trä­na­ren.

MÅLKUNG IGEN. Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr gjor­de tre mål och en mål­gi­van­de pass­ning i mål­ka­la­set mot Gais.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

SNABB REPLIK. Al­te­mark Van­ne­ryr nic­kar in Bo­is kvit­te­ring till 1–1, ba­ra mi­nu­ter ef­ter Gais led­nings­mål.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

INHOPPAREN NÄTAR. Joel Pal­mquist nic­kar in 6–1, helt ren fram­för Gais-må­let.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

HÅR­DA ORD. Gai­sar­na fick hö­ra ett och an­nat san­ning­ens ord från si­na fans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.