Kons­ten att stäl­la krav

Hallands Nyheter - - Ledare - SVEN ER­IK JANS­SON Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Be­vis på god djur­håll­ning är vik­tigt när kom­mu­ner­na upp­hand­lar mat till barn och äld­re. Men lägs­ta pris pri­o­ri­te­ras av många. Det vi­sar en en­kät­un­der­sök­ning som or­ga­ni­sa­tio­nen Svenskt Kött gjort bland Sve­ri­ges kom­mu­ner. Krav på låg an­ti­bi­o­ti­kaan­vänd­ning och gri­sar med knorr. Det lå­ter bra. Men frå­gan är hur det är i prak­ti­ken.

Till de of­fent­li­ga kö­ken, till ex­em­pel i sko­lor och äldre­bo­en­den, upp­hand­las livs­me­del för cir­ka 10 mil­jar­der kro­nor år­li­gen. Men ba­ra 40 pro­cent kom­mer från Sve­ri­ge. Det här vill många kom­mun­po­li­ti­ker änd­ra på och för­or­dar mer när­pro­du­ce­rat. Men där sät­ter upp­hand­lings­la­gen stopp. Krav på kor­ta trans­portavstånd, att pro­duk­ten ska va­ra närod­lad el­ler lo­kal­pro­du­ce­rad an­ses som re­gel dis­kri­mi­ne­ran­de och han­dels­hind­ran­de och är där­med in­te tillå­tet vid of­fent­lig upp­hand­ling.

Där­e­mot finns det se­dan års­skif­tet ett nytt Eu-di­rek­tiv som ska möj­lig­gö­ra att man tyd­li­ga­re kan stäl­la krav på djur­skydds­stan­dar­der, håll­bar­het och pro­duk­tions­me­to­der. Det in­ne­bär till ex­em­pel att den som upp­hand­lar kan stäl­la krav på att an­ti­bi­o­ti­ka en­dast får an­vän­das ef­ter or­di­na­tion av ve­te­ri­när och när det är ve­te­ri­när­me­di­cinskt mo­ti­ve­rat. Vik­tigt in­te minst med tan­ke på att Sve­ri­ge har EU:S lägs­ta an­vänd­ning av an­ti­bi­o­ti­ka i djurupp­föd­ning­en, me­dan många and­ra län­der ru­tin­mäs­sigt ger dju­ren det i till ex­em­pel fo­der.

ENKÄTUNDERSÖKNINGEN VI­SAR ATT 90 pro­cent av lan­dets kom­mu­ner har nå­gon form av kostel­ler in­köpspo­li­cy, stra­te­gi­do­ku­ment el­ler lik­nan­de. När­ma­re 60 pro­cent öns­kar stäl­la mer långt­gå­en­de krav än de gör idag. När de ran­kar kra­ven kom­mer djuromsorg/djur­skydd högst och lågt pris lägst.

Men sam­ti­digt sva­rar en fjär­de­del av kom­mu­ner­na att lågt pris är vik­ti­gast. ”Det är en pri­o­ri­te­ring som säl­lan är för­en­ligt med höga djur­skydds­krav”, sä­ger Elisabet Qvar­ford, vd, Svenskt Kött, i en kom­men­tar till un­der­sök­ning­en. ”Vi vet att svens­ka kon­su­men­ter är nog­gran­na när de ska kö­pa kött och de är vil­li­ga att stöd­ja den svens­ka bon­den som tar väl hand om si­na djur. Så om kom­mu­nen väl­jer att läg­ga mer peng­ar på bra mat så finns det nog ett stöd hos med­bor­gar­na. Jag hop­pas att fler kom­mu­ner ska pri­o­ri­te­ra de svens­ka mer­vär­de­na såsom gott djur­skydd och bra kva­li­tet när de gör si­na upp­hand­ling­ar”, sä­ger hon.

NU ÄR DET in­te ba­ra att stäl­la krav. Ett pro­blem är att kon­kur­ren­sen vid upp­hand­ling­ar­na är låg och do­mi­ne­ras av ett få­tal stör­re le­ve­ran­tö­rer. Små le­ve­ran­tö­rer upp­le­ver det som krång­ligt el­ler att man in­te kan le­ve­re­ra till­räck­li­ga kvan­ti­te­ter. ”För att un­der­lät­ta för mind­re le­ve­ran­tö­rer kan man ex­em­pel­vis de­la upp­hand­ling­ar i mind­re kon­trakt ba­se­rat på pro­dukt­grup­per, und­vi­ka krav på att le­ve­ran­tö­ren ska skö­ta dis­tri­bu­tion samt mins­ka och un­der­lät­ta ad­mi­nist­ra­tio­nen för an­buds­läm­na­re”, skri­ver Svenskt Kött i sin rap­port. Det lig­ger myc­ket i det.

Det finns all an­led­ning för lan­dets kom­mun­po­li­ti­ker att lä­sa rap­por­ten. Men ock­så stäl­la sig frå­gan hur det kan kom­ma sig att det ba­ra läm­nas 1,9 an­bud vid var­je upp­hand­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.