Oac­cep­ta­bel at­tack

Hallands Nyheter - - Ledare -

En barn­fa­miljs hem har at­tac­ke­rats. Förö­var­na gick till an­grepp med ägg och ra­ke­ter. Vis­ser­li­gen lär fler hus i Söl­vesborg ha äg­gats på sisto­ne, men det finns oro­väc­kan­de miss­tan­kar om ett sär­skilt mo­tiv i ett fall. Där bor näm­li­gen Jim­mie Åkes­son (SD).

– Vi tar den här ty­pen av hän­del­se på störs­ta all­var, för­kla­rar Sä­po i Ex­pres­sen.

Själv­fal­let ska ing­en folk­vald, oav­sett po­li­tisk till­hö­rig­het, be­hö­va kän­na oro för sin och fa­mil­jens sä­ker­het.

I vint­ras gav dock Skå­ne­po­li­ti­kern Pi­er­re Es­björns­son (S) upp och läm­na­de upp­dra­get som kom­mu­nal­råd i Skurup – ef­ter att ha ut­satts för bran­dat­ten­tat och na­zist­hot.

I mars blev den mo­de­ra­te riks­dags­man­nen Jör­gen An­ders­sons 14-årige son miss­hand­lad, det­ta ef­ter en läng­re tid av tra­kas­se­ri­er som ha­de en di­rekt kopp­ling till pap­pans po­li­tis­ka upp­drag.

Fal­len är många fler. En­ligt Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting har för­tro­en­de­val­da i nä­ra hälf­ten av lan­dets kom­mu­ner, re­gi­o­ner och lands­ting upp­levt hat, hot el­ler våld un­der de se­nas­te 1,5 åren.

Trots att möj­lig­he­ter­na att gö­ra si­na rös­ter hör­da ald­rig har va­rit så sto­ra, väl­jer allt fler ex­tre­mis­ter att gå till fy­sisk at­tack i stäl­let för ver­bal. Det är en sorg­lig och far­lig ut­veck­ling. Var­je våld­samt och hot­fullt an­grepp mot en po­li­ti­ker är ett an­grepp på de­mo­kra­tin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.