Öresunds­tå­gen ska rustas upp

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Tå­gen är säm­re än bo­skaps­vag­nar” (11/5).

TRA­FIK. Först och främst: Det är för­stås ald­rig OK att Öresunds­tå­gen in­te upp­levs som frä­scha och att man möts av to­a­let­ter som in­te fun­ge­rar. Så ska det in­te va­ra. En re­sa som Hal­lands­tra­fi­ken le­ve­re­rar ska upp­le­vas som sä­ker och trygg, tå­gen ska va­ra re­na och stä­da­de och ha fun­ge­ran­de ut­rust­ning om­bord!

Vi är med­vet­na om pro­ble­men och av just den an­led­ning­en har ar­be­tet star­tat med att upp­rus­ta Öresunds­tå­gen. När de förs­ta tå­gen är re­no­ve­ra­de och rul­lar ut på spå­ren igen i slu­tet av året kom­mer vå­ra re­se­nä­rer att mär­ka en stor skill­nad. Samt­li­ga 111 tåg­sätt som krävs för att kö­ra tra­fi­ken med Öresunds­tåg kom­mer att va­ra upp­rus­ta­de se­nast år 2020.

HAL­LANDS­TRA­FI­KEN har en tät di­a­log med vå­ra ope­ra­tö­rer. Di­a­lo­gen sker i oli­ka fo­rum och på oli­ka ni­vå­er i vå­ra re­spek­ti­ve or­ga­ni­sa­tio­ner. Till­sam­mans ut­veck­lar vi tra­fi­ken med målsättningen att bå­de kund­nöjd­he­ten och det to­ta­la re­san­det ska fort­sät­ta öka.

Upp­rus­ta­de Öresunds­tåg, till­sam­mans med en mängd and­ra åt­gär­der, syf­tar till att för­bätt­ra den tjänst vi le­ve­re­rar.

VI ÄR OCK­SÅ med­vet­na om att fle­ra re­se­nä­rer upp­lev­de in­for­ma­tio­nen som brist­fäl­lig i sam­band med tå­gur­spår­ning­en för någ­ra vec­kor se­dan. Att in­for­ma­tio­nen till vå­ra kun­der mås­te bli bätt­re är up­pen­bart. Hal­lands­tra­fi­ken an­sva­rar för kol­lek­tiv­tra­fi­ken i lä­net och bär där­med ock­så det yt­ters­ta an­sva­ret ut mot vå­ra kun­der. Om du upp­le­ver att vi för­sö­ker skyl­la ifrån oss så är det olyck­ligt, det är in­te vår av­sikt. Där­e­mot är vi över­ty­ga­de, med tan­ke på hur många par­ter som är in­blan­da­de för att få tra­fi­ken att rul­la, att vi mås­te sor­te­ra ut vem som gör vad vid kom­man­de stör­ning­ar för att in­for­ma­tio­nen ska bli bätt­re.

Andre­as Al­mquist vd Hal­lands­tra­fi­ken AB

Bild: JO­HAN NILSSON/TT

ÖRESUNDS­TÅG. En re­sa som Hal­lands­tra­fi­ken le­ve­re­rar ska upp­le­vas som sä­ker och trygg, tå­gen ska va­ra re­na och stä­da­de och ha fun­ge­ran­de ut­rust­ning om­bord!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.