Bus­sen tar för lång tid

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

TRA­FIK. Jag åker buss till och från sko­lan var­je dag och har på se­na­re tid in­te or­kat åka buss mer. Det be­ror in­te på att jag är trött el­ler att det är trå­kigt att åka buss utan det be­ror på de hems­ka buss­ti­der­na som jag och någ­ra and­ra kom­pi­sar be­hö­ver stå ut med.

På mor­go­nen tar det 37 mi­nu­ter att åka buss men det är in­te det som är job­bigt. Ef­ter sko­lan så kom­mer bus­sen cir­ka 15:20 och jag är hem­ma 16:10 vil­ket är fem­tio mi­nu­ters buss­re­sa! Allt­så på en skol­dag åker jag buss i cir­ka en tim­me och 30 mi­nu­ter. På 16 mi­nu­ter kan man åka hem till mig från sko­lan, men vad är det då som tar så lång tid? På en hel dag åker jag sam­man­lagt 4,5 mil för att kom­ma till och från sko­lan. På en skol­vec­ka blir det 22,5 mil buss i 7,5 tim­mar, det är för myc­ket! Var­för kan vi in­te åka sam­ma väg hem som till sko­lan?

En an­led­ning till att bus­sen in­te är så snabb kan va­ra för att den har för många barn på bus­sen och det le­der till att den sto­ra bus­sen som jag åker med nu åker en dub­belt så lång sträc­ka. Det­ta tyc­ker jag kan lö­sas en­kelt ge­nom att man in­te tryc­ker in bar­nen i en stor buss utan kanske två mind­re bus­sar så att al­la kan kom­ma hem for­ta­re. Vis­sa me­nar att det är bra att ele­ver­na åker buss för att då kan de plug­ga. Det går in­te att plug­ga i bus­sen ef­tersom det in­te finns nå­got in­ter­net i bus­sen och då kan man in­te lä­sa någon­ting utan det en­da man kan gö­ra är att skri­va. Men hur blir en text när man häm­tar den di­rekt från sitt hu­vud utan någ­ra käl­lor?

Jag skul­le va­ra väl­digt tack­sam om man kun­de fixa ett sätt för oss ele­ver som får åka dub­belt så långt som de be­hö­ver ef­ter sko­lan så att vi ock­så kun­de kom­ma hem och ha li­te fri­tid. De som bor när­ma­re får ju mer tid till att plug­ga och lä­ra sig. Ba­ra för att jag bor på ett visst stäl­le be­ty­der väl in­te det att jag ska få mind­re fri­tid än and­ra ele­ver som bor när­ma­re sko­lan!

Bus­strött elev

Bild: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.