Bris­ten på för­s­kol­lä­ra­re oro­ar många

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

”I and­ra kom­mu­ner finns det fö­re­tag som dri­ver fle­ra fri­ståen­de för­sko­lor men här i Var­berg är det ba­ra små en­he­ter. Det gör oss mer sår­ba­ra” STE­FAN PET­TERS­SON

Ler­jans för­sko­la

Fö­re­trä­da­re för kom­mu­nens pri­va­ta för­sko­lor kän­ner oro in­för fram­ti­den. Re­dan nu har de svårt att re­kry­te­ra för­s­kol­lä­ra­re och pro­gno­ser för­ut­spår än­nu stör­re be­hov i fram­ti­den.

Barn- och ut­bild­nings­nämn­den i Var­bergs kom­mun be­slu­ta­de för en tid se­dan att minst två av tre som ar­be­tar in­om pri­va­ta för­sko­lor ska va­ra ut­bil­da­de för­s­kol­lä­ra­re. Det är vad kom­mu­nen strä­var ef­ter på si­na för­sko­lor. Vid till­sy­nen som gjor­des hos de pri­va­ta för­sko­lor­na i hös­tas vi­sa­de det sig att an­de­len för­s­kol­lä­ra­re låg på i snitt 43,15 pro­cent.

Nät­ver­ket för fri­ståen­de för­sko­lor i Var­berg an­ser att kom­mu­nens siff­ror ut­i­från till­sy­nen är miss­vi­san­de.

– De vi­sar in­te grund­be­man­ning­en. För där lig­ger vi hög­re. Det är jät­tesvårt att få för­s­kol­lä­ra­re till vi­ka­ri­at, sä­ger Ka­ta­ri­na Johansson Lin­de­berg, Bre­a­reds för­sko­la.

Spe­ci­ellt de för­sko­lor som lig­ger li­te ut­an­för sta­den har det ext­ra käm­pigt.

ATT DET IN­TE finns till­räck­ligt många ut­bil­da­de för­s­kol­lä­ra­re är ett rikstäc­kan­de be­kym­mer. Nå­got an­nat som på­ver­kar de fri­ståen­de för­sko­lor­na i så­da­na här sam­man­hang är den lå­ga per­so­nal­om­sätt­ning­en.

– Det är när nå­gon slu­tar som man kan an­stäl­la men de som job­bar hos oss trivs så bra att de in­te by­ter jobb så of­ta, sä­ger Ul­ri­ka Enan­der, Var­bergs Mon­tes­so­ri­för­sko­la.

Nät­ver­ket fram­hål­ler ock­så att det är långa kö­er till de pri­va­ta för­sko­lor­na. De­ras bru­karen­kä­ter vitt­nar om nöj­da för­äld­rar.

– Jag tror att det är vik­tigt att vi finns. Al­la för­äld­rar vill in­te ha si­na barn på en åt­taav­del­nings-för­sko­la, sä­ger Eme­lie Stigs­son, Ler­jans för­sko­la.

Många i de fri­ståen­de för­sko­lor­na har ti­di­ga­re job­bat in­om kom­mu­nen.

FÖR ATT LÖ­SA pro­ble­met med svå­rig­he­ter­na kring att re­kry­te­ra för­s­kol­lä­ra­re skul­le de pri­va­ta för­sko­lor­na gär­na sam­ar­be­ta med kom­mu­nen.

Kra­ven har höjts och kom­mer att öka yt­ter­li­ga­re.

De pri­va­ta för­sko­lor­na ska gå plus mi­nus noll. De för­sö­ker hål­la så små barn­grup­per som det ba­ra går.

– I and­ra kom­mu­ner finns det fö­re­tag som dri­ver fle­ra fri­ståen­de för­sko­lor men här i Var­berg är det ba­ra små en­he­ter. Det gör oss mer sår­ba­ra, sä­ger Ste­fan Pet­ters­son.

Det ut­bil­das in­te li­ka många för­s­kol­lä­ra­re som krävs. Pen­sions­av­gång­ar­na kom­mer va­ra svå­ra att mö­ta.

– Spe­ci­ellt med Var­bergs ex­pan­sions­takt så kom­mer det att bli jät­te­brist in­om för­sko­lan fram­ö­ver, sä­ger Ka­ta­ri­na Johansson Lin­de­berg.

DISKUTERAR FRAM­TI­DEN. Susanne Lennarts­son, Frö­ets för­sko­la, Birgitta Lind­berg, Fas­tarps för­sko­la, Ka­ta­ri­na Johansson Lin­de­berg, Bre­a­reds för­sko­la, Ste­fan Pet­ters­son, Ler­jans för­sko­la, Eme­lie Stigs­son, Ler­jans för­sko­la, Ti­na Ric­ker­mann, Pil­glän­tans för­sko­la, Mo­ni­ca Wass, Väs­tan­vin­dens för­sko­la och Ida Kron­löf, Väs­tan­vin­dens för­sko­la in­ser att bris­ten på för­s­kol­lä­ra­re kan ska­pa pro­blem fram­ö­ver.

Bild: AN­NA OSCARSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.