Vår­dens be­man­ning en svår nöt

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Mer re­klam för vård- och om­sorgs­pro­gram­met ska bi­dra till att mins­ka bris­ten på un­der­skö­ters­kor. Det hop­pas Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et.

En av kom­mu­nens verk­li­ga stö­te­ste­nar är den fram­ti­da bris­ten på un­der­skö­ters­kor. In­tres­set för vård- och om­sorgs­pro­gram­met är lågt bland ni­on­de­klas­sar­na och fort­sät­ter den tren­den finns snart inga un­der­skö­ters­kor att an­stäl­la.

För att kom­ma till rät­ta med det­ta vill Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et se in­sat­ser för att få fler att väl­ja ut­bild­ning­en på gym­na­si­et och in­om vux­en­ut­bild­ning­en.

Se­nast i sep­tem­ber vill po­li­ti­ker­na ha svar från so­ci­al­nämn­den, barn- och ut­bild­nings­nämn­den, per­so­nalut­skot­tet och de fack­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner­na om hur ut­bild­nings­tak­ten ska kun­na ökas.

LÖN BRU­KAR JU va­ra en klas­sisk mo­rot att loc­ka per­so­nal med men nå­gon lö­neök­ning fö­reslås in­te.

Den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten sä­ger fort­satt nej till Kom­mu­nals idé om att tes­ta sex timmars ar­bets­dag med bi­be­hål­len lön på en ar­bets­plats. Me­del­lö­nen för en un­der­skö­ters­ka i kom­mu­nen är 25 488 kro­nor.

Vad tyc­ker du om den lö­nen, Ann­char­lot­te Sten­kil (M)?

– Vad ska jag sä­ga? Jag vet in­te vad jag ska sä­ga om den. Det är ju fram­för­hand­lat till de ni­vå­er­na. Men be­vis­li­gen är det svårt att hit­ta ung­do­mar som vill äg­na sig åt det yr­ket och det är väl nå­got som mås­te gö­ras.

Men nå­got kan du väl sä­ga?

– Det är ju fram­för­hand­lat av par­ter­na.

Men du är ju ar­bets­gi­va­re så nå­gon kom­men­tar kan du väl ha?

– Men jag för­hand­lar in­te. Det är det SKL som gör.

– Många ung­do­mar vet kanske in­te vad det in­ne­bär att job­ba i vår­den. Vi kanske ska gö­ra mer re­klam för det. De oli­ka in­blan­da­de får försöka kom­ma fram till bra idéer, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA vill till­fö­ra so­ci­al­nämn­den ext­ra peng­ar för att öka an­ta­let an­ställ­da i om­sor­gen, nå­got som par­ti­et hop­pas ska gö­ra yr­ket at­trak­ti­va­re på sikt.

– Lö­ner­na in­om of­fent­lig sek­tor mås­te hö­jas på sikt för att vi ska kun­na kon­kur­re­ra. Det är en frå­ga för av­tals­rö­rel­sen och ska han­te­ras där i förs­ta hand men det är ock­så en lo­kal frå­ga, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Ja­na Nilsson (S).

– NÄR JAG PRATAR med Kom­mu­nal och per­so­na­len är det störs­ta pro­ble­met att de har så jäk­la myc­ket att gö­ra. De kän­ner in­te att de har nå­got in­fly­tan­de och de är in­te nöj­da med ar­bets­mil­jön. Vi är be­red­da att hö­ja skat­ten om man in­te kan han­te­ra be­man­ning­en i äldre­omsor­gen, fort­sät­ter han.

Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et vill att skat­ten ska va­ra oför­änd­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.