Mi­nis­tern gick på jakt i Halland

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON 010-471 51 84 yp@hn.se

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Halland fick på ons­da­gen drag­hjälp av själ­vas­te ci­vilmi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi, som för­sök­te sig på att vär­va nya med­lem­mar i Halm­stad.

– Vi är ju i op­po­si­tion i al­la hal­länds­ka kom­mu­ner, ut­om Hylte, och har am­bi­tio­nen att flyt­ta fram vå­ra po­si­tio­ner, för­kla­ra­de She­ka­ra­bi.

San­ning­en att sä­ga så var det nog den sto­ra kon­fe­ren­sen för of­fent­li­gan­ställ­da i Ty­lö­sand, som loc­kat ci­vilmi­nis­tern till Halland.

Där var han in­bju­den att ta­la om fram­ti­da ut­ma­ning­ar för kom­mu­ner och re­gi­o­ner. Hans ti­di­ga­re hjär­te­frå­ga, en ny re­gi­o­nal in­del­ning av Sve­ri­ge, kom där­e­mot in­te upp.

– Re­gi­onre­for­men är ju in­te ak­tu­ell läng­re och jag kom­mer in­te att lyf­ta den igen. Ut­ma­ning­ar­na som re­for­men skul­le mö­ta finns kvar, men nu får vi hit­ta and­ra me­to­der. Myc­ket hand­lar om att un­der­lät­ta sam­ver­kan mel­lan sta­ten, lands­ting­en och kom­mu­ner­na, me­nar Ar­da­lan She­ka­ra­bi.

REGIONFRÅGAN FICK ALD­RIG nå­got folk­ligt stöd, all­ra minst i Halland, men det and­ra sto­ra spörs­mål som ci­vilmi­nis­tern en­ga­ge­rat sig i - vins­ter in­om vård, sko­la och om­sorg tror han kan få re­jält i fo­kus i näs­ta års val.

– Åt­ta av tio svens­kar vill be­grän­sa vins­ter­na i väl­fär­den och att skat­te­peng­ar ska an­vän­das till det de är av­sed­da för. Idag har vi ing­en ma­jo­ri­tet för det­ta i riks­da­gen, så svens­ka fol­ket får ut­tryc­ka sin vil­ja i va­let.

– Al­la and­ra län­der har en re­gle­ring kring det­ta ut­om Sve­ri­ge. Frå­gan är om det ens är möj­ligt att hö­ja kva­li­te­ten i vård och sko­la om in­te peng­ar­na går till un­der­skö­ters­kor och lä­ra­re. Jag tror in­te det, sä­ger She­ka­ra­bi.

Ci­vilmi­nis­tern de­kla­re­ra­de ock­så att han in­te ser ut­rym­me för skat­te­sänk­ning­ar de när­mas­te åren.

– Nu mås­te vi fo­ku­se­ra på väl­fär­den och peng­ar­na kom­mer att be­hö­vas in­om så­väl sjuk­vår­den som äldre­omsor­gen och sko­lan.

HUR GICK DET då med med­lems­jak­ten? Halm­stad­bor­na ver­ka­de ha bråt­tom på sin lunch­rast, men en och an­nan stan­na­de till för en prat­stund och fick då även möj­lig­het att be­skri­va sin vik­ti­gas­te trygg­hets­frå­ga.

– Jag är väl in­te den mest po­li­tiskt in­sat­te, men jag kän­de fak­tiskt igen She­ka­ra­bi, kon­sta­te­ra­de Fred­rik Rud­gard, ef­ter att ha fått en dis­kus­sion med mi­nis­tern.

”Åt­ta av tio svens­kar vill be­grän­sa vins­ter­na i väl­fär­den och att skat­te­peng­ar ska an­vän­das till det de är av­sed­da för” AR­DA­LAN SHE­KA­RA­BI (S) ci­vilmi­nis­ter

Bild: RO­GER LARS­SON

LOCKANDE ERBJUDANDE? Ar­da­lan She­ka­ra­bi er­bjöd bland and­ra Fred­rik Rud­gard att de­la med sig av si­na tan­kar kring trygg­het. ”Vi vill flyt­ta fram po­si­tio­ner­na i Halland”, för­kla­ra­de han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.