Re­gi­o­nen vill ha koll på jour­na­ler

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON 010-471 51 84 yp@hn.se

Pri­va­ta vård­gi­va­re, som har av­tal med Re­gi­on Halland, ska i fort­sätt­ning­en ha si­na jour­na­ler på re­gi­o­nens da­ta­serv­rar. – Ju­ri­di­ken kring det­ta är li­te oklar, men vårt syf­te är gott, sä­ger kansli­che­fen Staffan Johansson.

Re­gi­on­sty­rel­sen slog på ons­da­gen fast en så kal­lad kon­ti­nu­i­tets­prin­cip, som ska säk­ra att pa­ti­ent­jour­na­ler och an­nan vård­do­ku­men­ta­tion all­tid finns be­va­rad och till­gäng­lig, oav­sett om det är re­gi­o­nen el­ler ett privat fö­re­tag som ut­för vår­den.

FRÅ­GAN AKTUALISERADES ny­li­gen när äga­ren till Spens­hults sjuk­hus med­de­la­de att man in­te läng­re vil­le ta hand om si­na tu­sen­tals gam­la jour­na­ler. Re­gi­on Halland åla­des då av Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len att ta över all do­ku­men­ta­tion och 203 hyll­me­ter med jour­na­ler och rönt­gen­bil­der hål­ler nu på att flyt­tas över.

”Det finns ing­en klar väg­led­ning kring det­ta”

STAFFAN JOHANSSON kansli­chef, Re­gi­on Halland

–Re­gi­on­sty­rel­sens be­slut in­ne­bär att vi in­te ska kun­na ham­na i en ny Spens­hult­si­tu­a­tion, utan allt ska re­dan fin­nas till­gäng­ligt hos re­gi­o­nen, sä­ger Staffan Johansson.

DE JU­RI­DIS­KA oklar­he­ter­na hand­lar bland an­nat om in­tegri­tets­frå­gor och om pa­ti­en­ter kan ha syn­punk­ter på att jour­na­ler förs över till re­gi­o­nen.

– Det finns ing­en klar väg­led­ning kring det­ta och oli­ka lands­ting har dra­git oli­ka slut­sat­ser. Re­gi­on Skå­ne har se­dan ti­di­ga­re fat­tat be­slut om en kon­ti­nu­i­tets­prin­cip, me­dan Stock­holms läns lands­ting tyc­ker att rättslä­get är för oklart, sä­ger Staffan Johansson.

Kon­ti­nu­i­tets­prin­ci­pen i Halland kom­mer in­te att gäl­la ret­ro­ak­tivt, utan tilläm­pas för nya av­tal. För de pri­va­ta vård­gi­var­na kan det in­ne­bä­ra att de be­hö­ver an­pas­sa da­ta- och jour­nalsy­stem till de som re­gi­o­nen an­vän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.