Kom­mu­nen väg­rar kö­pa bygg­nad

Kom­mu­nen tän­ker in­te lö­sa in den riv­nings­skyd­da­de fär­ge­ri­bygg­na­den på Fär­ga­resträ­tet. Frå­gan från äga­ren kom 27 år för sent.

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Kom­mu­nens le­dan­de po­li­ti­ker vill in­te lö­sa in den kul­tur­hi­sto­riskt skyd­da­de bygg­na­den vid kors­ning­en Fär­ga­resträ­tet/ Åga­tan. Det står klart se­dan frå­gan be­hand­lats i kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott. Fas­tig­hets­ä­ga­ren Sten­hör­net AB vill att kom­mu­nen kö­per fas­tig­he­ten för mel­lan 3,5 och 3,8 mil­jo­ner kro­nor en­ligt be­stäm­mel­ser­na om tvångs­in­lö­sen i plan och bygg­la­gen.

SOM HN TI­DI­GA­RE be­rät­tat på­går en tvist kring den gam­la bygg­na­den allt­se­dan den drab­ba­des av en om­fat­tan­de vat­ten­ska­da i slu­tet av för­ra året. Att åter­stäl­la den qmärk­ta bygg­na­den skul­le en­ligt fas­tig­hets­ä­ga­ren kos­ta drygt fy­ra mil­jo­ner kro­nor. En så­dan in­ve­ste­ring skul­le ge av­kast­ning först om 20 år med nu­va­ran­de hy­res­ni­vå, me­na­de äga­ren som i stäl­let an­sök­te om att få ri­va bygg­na­den.

Bygg­nads­nämn­den av­slog dock Sten­hör­nets riv­nings­an­sö­kan. Bygg­na­den har va­rit skyd­dad se­dan de­talj­pla­nen vann la­ga kraft år 1988, om­kring tio år in­nan nu­va­ran­de äga­re för­vär­va­de fas­tig­he­ten.

OCH DET ÄR just tidsa­spek­ten som lig­ger Sten­hör­net i fa­tet även när det gäl­ler frå­gan om in­lö­sen. En­ligt ex­pro­pri­e­rings­la­gens be­stäm­mel­ser ska ta­lan om in­lö­sen va­ra väckt in­om två år från det att riv­nings­för­bu­det trä­der i kraft. Ta­lan skul­le allt­så ha väckts se­nast 1990, skri­ver kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott i be­slu­tet.

Frå­gan går nu vi­da­re till kom­mun­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.