M till av­hop­pa­re: Läm­na din plats

Stor mo­de­ra­tils­ka ef­ter par­ti­kol­le­gans över­gång till SD

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Mo­de­ra­ter­nas riks­dags­le­da­mot Pa­trick Reslow hop­par över till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Det är en miss­räk­ning för par­ti­le­da­ren An­na Kin­berg Bat­ra i ett re­dan pres­sat läge.

M upp­ma­nar Reslow att läm­na sin riks­dags­plats me­dan SD jub­lar.

Mo­de­ra­ter­nas grupple­da­re i riks­da­gen, Jes­si­ca Pol­fjärd, vill att Reslow läm­nar sin plats i riks­da­gen ef­ter av­hop­pet. Han är ju vald för att fö­re­trä­da M, fram­hål­ler hon.

– Det vo­re rätt­vist och är­ligt och rak­ryg­gat att med­de­la väl­jar­na och ta kon­se­kven­ser­na av det och läm­na riks­dags­plat­sen, sä­ger Pol­fjärd.

M:s ord­fö­ran­de i Skå­ne, Lars-ing­var Ljung­man an­ser att Reslow som valts in på ett Skå­ne­man­dat för M har en ”mo­ra­lisk skyl­dig­het” att läm­na plat­sen så att en an­nan mo­de­rat kan ta den.

Stats­ve­ta­ren Andre­as Johansson He­inö vid den bor­ger­li­ga tan­kes­med­jan Timb­ro sä­ger att det finns ett sym­bol­vär­de i att en riks­dags­le­da­mot går över till SD. Och SD kan dröm­ma om att den­ne re­la­tivt okän­de le­da­mot följs av fler. Av­hop­pet är en pre­stige­för­lust för par­ti­le­da­ren An­na Kin­berg Bat­ra och M, men in­te så myc­ket mer.

– Där­e­mot är det yt­ter­li­ga­re en då­lig ny­het för par­ti­et i ett läge då man tap­par väl­ja­re till SD och har sva­ga opi­ni­ons­siff­ror, sä­ger Johansson He­inö.

Var­ken Jes­si­ca Pol­fjärd el­ler Lars-ing­var Ljung­man sä­ger sig va­ra oro­li­ga för att fler ska föl­ja Reslows ex­em­pel.

– Nej, jag ser in­te någ­ra fler ten­den­ser till av­hopp, sä­ger Pol­fjärd, men va­re sig hon el­ler nå­gon an­nan i par­ti­led­ning­en fick nå­gon för­var­ning av Reslow.

Pa­trik Reslow, som nu bry­ter med M ef­ter 34 år som med­lem, har inga pla­ner på att läm­na riks­da­gen. Från och med nu ar­be­tar han för SD:S po­li­tik.

– Jag hop­pas att jag ska kun­na fö­re­trä­da de väl­ja­re som läm­nat M, men som sve­ri­ge­de­mo­krat, sä­ger Reslow som häv­dar att han fun­de­rat på att by­ta till SD än­da se­dan de­cem­be­r­ö­ver­ens­kom­mel­sen slöts vid jul 2014.

Han an­ser in­te att Al­li­an­sen och M dri­ver nå­gon egent­lig op­po­si­tion mot re­ge­ring­en.

SD:S par­ti­le­da­re Jim­mie Åkes­son och par­ti­sek­re­te­ra­ren Richard Joms­hof är myc­ket nöj­da med ”det sto­ra till­skot­tet” och hop­pas att fler ska kom­ma ef­ter. När SD själ­va har spar­kat ut riks­dags­le­da­mö­ter har SD be­gärt att reg­ler­na ska änd­ras så att en le­da­mot som bli­vit vil­de el­ler bytt par­ti mås­te läm­na till nå­gon an­nan från det par­ti han el­ler hon val­des in för. Det krä­ver de in­te nu, dock.

–Jag är skep­tisk till att par­ti­er­na in­te har mer in­fly­tan­de över man­da­ten, men nu är lä­get som det är, sä­ger Åkes­son och tyc­ker att Reslow har valt en ”fullt rim­lig” lin­je. Det är upp till ho­nom att be­stäm­ma om han ska va­ra kvar i riks­da­gen, en­ligt Sd-le­da­ren.

Statsminister Ste­fan Löfven (S) sä­ger att det in­te är förs­ta gång­en i histo­ri­en som nå­gon by­ter par­ti.

– Men jag tyc­ker sam­ti­digt att det är ett li­tet kvit­to på det Mo­de­ra­ter­na har gett sig in på, att nor­ma­li­se­ra Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na li­tet till. Och för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas del är det up­pen­bart att de gär­na vill tvät­ta bort den stäm­pel som de har, den bak­grund som de har. Det är ett par­ti med na­zis­tis­ka röt­ter, det är ett ra­sis­tiskt par­ti, sä­ger Löfven till TT. Ma­ria Da­vids­son/tt

Lars Lars­son/tt

FOTO: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

Åkes­sons ny­för­värv. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re Jim­mie Åkes­son med sitt ny­för­värv, den mo­de­ra­te riks­dags­le­da­mo­ten Pa­trick Reslow.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.