Expojkvän miss­tänks för mor­det på To­va

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

En 22-årig man har be­gärts häk­tad miss­tänkt för mor­det på To­va Mo­berg. De två and­ra män­nen som sut­tit an­håll­na är släpp­ta.

– Mis­stan­kar­na mot dem har rä­tats ut. Det fö­re­fal­ler som att de in­te har va­rit in­blan­da­de, sä­ger åkla­ga­re Chris­ter Sam­mens till TT.

Häkt­nings­för­hand­ling­en mot 22-åring­en, som ne­kar till brott, kom­mer att hål­las i dag.

Den miss­tänk­te man­nens ad­vo­kat Bo Karls­son viss­te in­te om att häkt­nings­fram- stäl­lan var in­läm­nad när TT ta­la­de med ho­nom.

–Min kli­ent för­ne­kar all in­bland­ning i det här. Han har ing­en kän­ne­dom om vad som har hänt To­va.

Att åkla­ga­ren be­gär man­nen häk­tad tror Bo Karls­son be­ror på de kopp­ling­ar mel­lan hans kli­ent och To­va Mo­berg som har fram­kom­mit i ut­red­ning­en. Den 22-åri­ga man­nen ska ti­di­ga­re ha haft en re­la­tion med To­va Mo­berg. Han är se­dan ti­di­ga­re miss­tänkt för att ha miss­hand­lat hen­ne.

To­va Mo­bergs kropp hit­ta­des sent i mån­dags kväll i en sjö bred­vid en fas­tig­het strax ut­an­för Hu­diksvall. Hon ha­de då se­nast setts vid 21.30-ti­den på lör­dags­kväl­len. Nat­ten till mån­da­gen greps och an­hölls de tre män­nen – då miss­tänk­ta för män­ni­sko­rov.

–Min upp­fatt­ning är att man har en nå­gorlun­da bra bild av vad som in­träf­fat. Men ut­red­ning­en har in­te på­gått så länge, sa­de Chris­ter Sam­mens.

En­ligt åkla­ga­ren ska de tre ha bott till­sam­mans på går­den.

– Det fanns om­stän­dig­he­ter som pe­ka­de på att de tre kun­de miss­tän­kas för män­ni­sko­rov när hon var bor­ta. Det fanns ing­en rim­lig för­kla­ring till att hon in­te skul­le gå att nå, sä­ger Chris­ter Sam­mens som in­te vill gå in på hur de om­stän­dig­he­ter­na ser ut.

En­ligt åkla­ga­re Sam­mens ver­kar de två and­ra män­nen in­te ha va­rit in­blan­da­de i mor­det, men mis­stan­kar­na är än­nu in­te av­skriv­na. (TT)

FOTO: MATS AN­DERS­SON/TT

Sjön i Häl­sing­land där To­va Mo­berg hit­ta­des död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.