För­sko­lestart va­ri­e­rar stort

Bar­nen är från 15 till 34 må­na­der när de skrivs in – för­äld­rar­nas jobb of­ta av­gö­ran­de

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

I Skel­l­ef­teå är bar­nen li­te mer än ett år gam­la när de skrivs in i för­sko­lan, i Mel­le­rud är de när­ma­re tre år. Skill­na­der­na är allt­så sto­ra och kom­mu­ner­na själ­va pe­kar på fle­ra or­sa­ker.

För­äld­rar har rätt till för­sko­le­plats för sitt barn från det att bar­net fyllt ett år. Men det är långt ifrån al­la för­äld­rar som kan el­ler vill sko­la in sin ettå­ring.

Sta­tistik som Skol­ver­ket ta­git fram åt TT vi­sar att me­di­an­ål­dern vid in­skriv­ning i stäl­let är 17 må­na­der, allt­så ett år och fem må­na­der. Span­net sträc­ker sig från 15 till 34 må­na­der.

Skel­l­ef­teå hör till de 14 kom­mu­ner i lan­det med den lägs­ta me­di­an­ål­dern, allt­så 15 må­na­der.

– Vi har en väl­digt låg ar­bets­lös­het bland kvin­nor. Det tror jag de­fi­ni­tivt är den vik­ti­gas­te or­sa­ken. Ar­bets­lös­he­ten är låg även bland män­nen, men av tra­di­tion är ju mam­mor hem­ma mer med bar­nen. Dess­utom har vi en lät­till­gäng­lig och bra för­sko­le­verk­sam­het som för­äld­rar­na li­tar på, sä­ger för­valt­nings­chef An­ders Berg­ström vid kom­mu­nens skol- och kul­tur­kon­tor.

I Mel­le­rud i Dals­land vän­tar för­äld­rar­na med för­sko­la tills bar­net är 34 må­na­der gam­malt – den högs­ta me­di­an­ål­dern i lan­det. Även här kan lä­get på ar­bets­mark­na­den spe­la in:

– Kanske be­ror det på att för­äld­rar­na in­te fått ar­be­te och av­vak­tar med för­sko­le­plats. Ar­bets­lös­he­ten är re­la­tivt hög i kom­mu­nen, sä­ger för­valt­nings­chef An­ders Pet­ters­son.

En an­nan or­sak är att kom­mu­nen ta­git emot många ny­an­län­da fa­mil­jer, vil­ket in­ne­bär att för­sko­lan fått nya barn i he­la ål­derspan­net 1–5 år.

Små­länds­ka Upp­vi­dinge har ock­så ta­git emot många ny­an­län­da i re­la­tion till sin be­folk­ning, vil­ket del­vis för- kla­rar en för­sko­le­de­but vid 33 må­na­der. Men åter­i­gen, för­äld­rar­nas jobb väger ock­så in.

– I Upp­vi­dinge ar­be­tar en stor an­del i in­du­strin och är allt­så skift­ar­be­tan­de. Det kan in­ne­bä­ra att för­äld­rar­na har skift som går om­lott, och att de ord­nar barnom­sor­gen själ­va el­ler med hjälp av släk­ting­ar, sä­ger för­valt­nings­chef Mi­kael Falk.

Frå­gan många för­äld­rar brot­tas med är vad som är bäst för bar­net – ti­dig el­ler sen start. Men nå­gon gi­ven op­ti­mal ål­der för in­skriv­ning finns in­te, kon­sta­te­rar un­der­vis­nings­råd Mag­da­le­na Karls­son vid Skol­ver­ket:

– Det be­ror på vil­ket barn det är. En del är jät­te­be­ro­en­de av kon­tak­ter ut­an­för hem­met, me­dan and­ra är på ett helt an­nat sätt. Det be­ror na­tur­ligt­vis ock­så på kva­li­tén på för­sko­lan, vil­ken kom­pe­tens och ut­bild­ning per­so­na­len har och vil­ka för­ut­sätt­ning­ar de har att mö­ta var­je barn.

An­na Le­na Wall­ström/tt

FOTO: JO­HAN NILSSON/TT

Är in­te re­do än. På Enens öpp­na för­sko­la i Mal­mö är för­sko­lan ett återkommande sam­tal­säm­ne. När Hugo bör­jar på för­sko­la i au­gusti kom­mer han att va­ra 15 må­na­der. ”Jag är in­te alls re­do än, men vi har som­ma­ren på oss att bli det”, sä­ger hans mam­ma Isa­bel An­sel­mo (till hö­ger). Tio må­na­der gam­la Adam (till väns­ter) kom­mer tro­li­gen in­te att bör­ja för­sko­lan för­rän vid ett och ett halvt års ål­der, kanske upp­åt två, som är det van­li­gas­te i mam­ma Ve­ra Bhat­tis gam­la hem­land Tjec­ki­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.