Rö­da kort knäck­te FFF

FOTBOLL: SUPERETTAN Jak­ten på en ny vinst blev för svår när Fal­ken­bergs FF fick två man ut­vi­sa­de mot Ör­gryte. – Vad fan är det­ta? Det är helt löj­ligt. Vi får in­te spe­la på sam­ma vill­kor, sa trä­na­ren Hasse Eklund.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - Mat­ti­as Nilsson 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nilsson@hn.se

Da­vid Svensson drog på sig sitt and­ra gu­la kort i mat­chen och fick vand­ra av Gam­la Ul­le­vi på över­tid. Hans tju­si­ga 1-1-mål i bör­jan av and­ra halv­lek, näs­tan en re­pris på nick­må­let mot BP, var en klen tröst. Lag­kap­te­nen ko­ka­de in­om­bords. Hans blick ha­de kun­nat dö­da.

PER KARLS­SON VAR mer ned­stämd och in­te li­ka myc­ket up­pe i varv. Han fick ju läm­na pla­nen ti­di­ga­re.

– Jag såg ju in­te slu­tet på mat­chen. Jag hör­de ba­ra ett högt ju­bel, sa Karls­son om när Da­ni­el Sli­per av­gjor­de i 72:a mi­nu­ter.

Pre­cis in­nan ha­de Karls­son fått sy­na det rö­da kor­tet som do­ma­re Fred­rik Klit­te ha­la­de upp ef­ter du­el­len med Ör­gry­tes Andre­as Öst­ling.

– Jag tyc­ker det känns som en 50-50-du­ell. Bå­da flä­ker sig fram. Det var ett fruk­tans­värt be­slut! sa Per Karls­son som in­te fat­ta­de någon­ting.

I KORRIDORERNA SURRADES det friskt om ”kom­pen­sa­tion” för Öis del med tan­ke på vad som hän­de Wil­li­am Atash­ka­deh mot Gais.

– Ja, man tän­ker ju så. Det har va­rit allt­för många si­tu­a­tio­ner där det va­rit så­dan då­lig ni­vå. Det är fan trå­kigt när det av­gör, suc­ka­de Karls­son.

Hasse Eklund gick ett steg läng­re i sin kri­tik. Det var tyd­ligt att han in­te kom­mer skic­ka jul­kort till herr Klit­te.

– Nu har de gnällt och li­pat i en vec­ka Öis. Klart att do­ma­ren har märkt det, men jag me­nar den skit­var­ning­en som Enock (Kwak­wa) får ef­ter sex mi­nu­ter det för­stör ju he­la hans match! Han är en ag­gres­siv spe­la­re, men mås­te hål­la igen när man in­te vet ni­vån på do­ma­ren.

Eklund ha­de gär­na ve­lat dra ett streck över mat­chen. La­get ha­de sam­lat på sig själv­för­tro­en­de ef­ter vinst mot bå­de Ge­f­le (4-2) och BP (2-1) men nu tog det tvär­stopp.

DA­NI­EL SLI­PER BLEV Öis sto­ra hjäl­te. Han gjor­de ock­så 1-0 ef­ter en om­ställ­ning, ett ryck för­bi Per Karls­son och ett lågt skott som su­sa­de in bred­vid Ham­pus Nilsson.

Se­ger­må­let i and­ra var en pär­la. Ett fint av­slut på fram­spel­ning från ex-fff:aren Dan­ny Er­vik.

– Vi för­sö­ker faj­tas med de spe­la­re vi har. Rent spel­mäs­sigt ha­de jag öns­kat att vi satt mer tryck, haft mer bol­l­in­ne­hav och snab­ba­re pass­nings­spel. Det blev bätt­re ef­ter pa­us, men när vi gjor­de 1-1 ha­de jag ve­lat att vi skul­le ha kört på mer. Se­dan är det klart att det blir fru­stra­tion med det som hän­der sen. Det känns in­te som do­ma­re och vi spe­la­re och ledare hit­tat ni­vån, sa Hasse Eklund.

Per Karls­son var lad­dad in­för mat­chen och fick chan­sen när Mahmut Özen sak­na­des.

– Jag har ju sut­tit på bän­ken sista mat­cher­na och klart man vill spe­la. I and­ra gick jag upp på mitt­fäl­tet och det är väl där jag trä­nat mest. På bac­ken då tän­ker man all­tid en se­kund ext­ra, sa Karls­son.

DET VAR FFF:S fem­te ut­vis­ning den här sä­song­en. Läge med be­näm­ning­en ”Fu­la Fal­ken­berg”?

– Verk­li­gen in­te. Jag för­står in­te var­för vi får så myc­ket emot oss. Vi har bli­vit hårt be­straf­fa­de i år.

Bild: MAT­HI­AS BERGELD

FAT­TA­DE INGEN­TING. I 70:e mi­nu­ten fick Per Karls­son rött kort av Fred­rik Klit­te. Men det slu­ta­de in­te där. På över­tid vi­sa­des även kap­te­nen Da­vid Svensson ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.