Johansson trivs i lag­kap­tens­rol­len

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

IF Böl­jan ger sig in i ”Sla­get om Halland” med gott själv­för­tro­en­de ef­ter se­gern sist mot Mall­bac­ken. – Vi har nju­tit, kom­mit till­ba­ka och lan­dat, sä­ger lag­kap­te­nen Aman­da Johansson, 24.

Böl­jan har pre­cis av­ver­kat tis­dags­trä­ning­en och Aman­da Johansson har ätit tacos.

– Vi slapp reg­net, men det är trå­kigt för att va­ra mit­ten av maj, sä­ger Aman­da Johansson.

DET VAR MATCH i lör­dags och ny fajt vän­tar på tors­dag. Då gäl­ler det att fyl­la på de­på­er­na och hit­ta en ba­lans i trä­ning­en.

– Vi trä­nar som van­ligt mån­dag till ons­dag, men tog det li­te lug­na­re i går (läs mån­dag), då var det mer åter­hämt­ning.

2–0-vins­ten på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na be­tyd­de en hel del för la­get.

– Man vet ju hur tufft det är att för­lo­ra många mat­cher i rad. Det var vik­tigt att få en vinst för att änd­ra tren­den li­te. Jag tyc­ker vi gjor­de en bra match mot Umeå, men ty­värr blev det ing­en po­äng, men vi lyc­ka­des än­då hit­ta sam­ma goa in­ställ­ning och spel, sä­ger Johansson och fort­sät­ter:

– Det är ing­et an­nat än po­äng­en som syns i ta­bel­len i slutän­dan, så man tjä­nar in­te på att gö­ra bra mat­cher när det in­te blir någ­ra po­äng.

SJÄLV GJOR­DE HON sitt förs­ta mål för sä­song­en.

– Jag är ing­en spe­ci­ell mål­skytt. Det bru­kar va­ra straff­mål, an­nars blir det in­te många på en sä­song. Men någ­ra till hop­pas jag på. Vad sä­ger du om er in­led­ning?

– God­känd. Vi ha­de kanske hop­pas på nå­gon mer po­äng, men är än­då nöj­da. Vi har känt på den nya se­ri­en och höjt oss var­je match. Vi bör­jar bli var­ma i klä­der­na och tap­pa re­spek­ten. Hur går snac­ket på stan, kän­ner folk igen dig?

– In­te rik­tigt kanske, men går man runt i rätt klä­der kan man få ett hej från nå­gon okänd ibland. Jag mär­ker väl att det är en helt an­nan at­mo­sfär kring la­get jäm­fört med för­ra året. Det är mer re­klam, spon­so­rer och vi syns och hörs.

Aman­da Johansson har IF Böl­jan som mo­der­klubb. Hon de­bu­te­ra­de i dam­la­get vid fem­ton års ål­der och är nu in­ne på sä­song nio. Den två år yng­re sys­tern Ma­til­da spe­lar på hö­ge­ryt­tern.

– Sen har vi en 01:a på gång ock­så (El­vi­ra), av­slö­jar Aman­da.

Hon har va­rit lag­kap­ten se­dan Böl­jans sam­man­slag­ning med Fal­ken­bergs FF och trivs i den rol­len.

– Man väx­er in i den som allt an­nat. Man får se det som en ära att bli ut­vald till det.

Nu vän­tar der­by mot Kungs­bac­ka DFF.

– Ska jag va­ra är­lig har jag in­te re­flek­te­rat att det är der­by, men det ska bli spän­nan­de. Vi har mött Kungs­bac­ka in­nan i DM och Svens­ka cu­pen och ha­de dem i se­ri­en för tre sä­song­er se­dan, så li­te koll har man väl.

JODÅ, MIMMI ASPEROTH, hon kän­ner Aman­da till.

– Myc­ket väl, när vi möt­te FFF var hon där.

Aman­da Johansson sä­ger dock:

– Sam­ti­digt är vi som bäst när vi spe­lar vårt eget spel och tän­ker bort hur de spe­lar.

Ci­vilt job­bar Aman­da i en för­sko­le­klass på Skogs­torps­sko­lan och hon med­ger att det finns lik­he­ter med kap­tens­rol­len.

– Man är en ledar­typ och för­sö­ker va­ra en här­lig fö­re­bild. Det är väl det man har nyt­ta av bå­de i fot­bol­len och på job­bet. Jag gil­lar att ta an­svar och le­da and­ra.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON/ARKIV

MÖ­TER HALLÄNDSKT MOTSTÅND. Aman­da Johansson och Linn Al­brekts­son kli­ver in med Böl­jan i sä­song­ens förs­ta Hal­lands­der­by mot Kungs­bac­ka DFF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.