HBK för­lo­ra­de igen

Hallands Nyheter - - Sporten - HEN­RIK SKIÖLD/TT

Häc­ken slog Halm­stad med 2–1 och ha­ka­de på i den all­svens­ka top­pen. – Det är all­tid en ext­ra kryd­da när man får gö­ra mål, sä­ger Rasmus Lindgren.

Häc­ken styr­de och ställ­de från start.

Främst Pau­lin­ho fick den ena möj­lig­he­ter ef­ter den and­ra, men det han in­te skic­ka­de över el­ler ut­an­för tog Isak Pet­ters­son hand om på ett el­ler an­nat sätt. Hb­k­mål­vak­ten höll sitt lag kvar i mat­chen.

OCH SÅ PLÖTS­LIGT slog Fred­rik Ols­son till.

Fin­län­da­ren Niko­lai Al­hos hårt slag­na boll från hö­ger­kan­ten nåd­de Ols­son som kom i dju­pet. Han vräk­te sig fram mel­lan Ju­ha­ni Oja­la och Lindgren och stöt­te in 0–1.

– Fint in­spel av ”Ni­co” och jag för­sö­ker ba­ra kom­ma först på bol­len och sty­ra in den. Man får försöka ut­nytt­ja chan­ser­na när de kom­mer, sa­de Ols­son till C More.

Gläd­jen blev in­te lång­va­rig. Sex mi­nu­ter se­na­re rull­la­de Häc­ken upp Halm­stads för­svar. Na­si­ru Mo­ham­med kom loss på hö­ger­kan­ten, släpp­te in till Pau­lin­ho som ele­gant spe­la­de vi­da­re till Al­has­san Ka­ma­ra och så var det kvit­te­rat.

HÄCKENS SPELMOTOR Alex­an­der Far­ne­rud var in­te helt nöjd med de förs­ta 45 mi­nu­ter­na.

– Myc­ket slar­vigt av oss att släp­pa i mit­ten där (vid Halm­stads 1–0), men det är gjort och det är ba­ra att tit­ta fram­åt. Vi ska­par myc­ket, men vi mås­te va­ra li­te kall­la­re fram­för mål, sa­de han till C More.

Lindgren kanske in­te var kall, men han ha­de sin­nesnär­va­ro och var snabb i tan­ken när Na­si­ru Mo­hamme­ds miss­lyc­ka­de skott gick rakt på ho­nom. Med en hälspark grund­lu­ra­de han Pet­ters­son och la­de grun­den till tre nya po­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.