Sa­ra Thuresson spe­la­de in al­bum bakom gal­ler

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­RIA HALL/TT

Bakom gall­ret på Hin­se­bergs kvin­no­an­stalt skrev och sjöng in­ter­ner­na låttex­ter, som se­dan ton­sat­tes. Nu släpps ski­van Hin­se­berg. – Det har va­rit ett rik­tigt häf­tigt pro­jekt, i fäng­el­set finns in­te så många fa­sa­der, sä­ger ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren Sa­ra Thuresson.

Un­der fle­ra år spe­la­de Sa­ra Thuresson på Sve­ri­ges fäng­el­ser. Idén fick hon när hon såg fil­men Walk the li­ne om John­ny Cash. När hon in­såg hur ta­lang­ful­la de in­tag­na var vil­le hon gö­ra nå­got till­sam­mans med dem, och sat­sa­de då på att ar­be­ta på Hin­se­berg, Sve­ri­ges störs­ta kvin­no­an­stalt.

– Jag tror in­te att jag för­stod vad jag skul­le mö­ta in­nan jag gjor­de det, det finns en så­dan otro­lig ta­lang, sä­ger Sa­ra Thuresson, till TT.

STO­RA DE­LAR AV mu­si­ken har spe­lats in på Riks­mix­nings­ver­ket i Stock­holm. När vi be­sö­ker stu­di­on övar mu­si­ker­na bland mix­er­bord och en ski­nan­de ny fly­gel. Stu­di­on till­hör Ben­ny An­ders­son men an­vänds av fle­ra ar­tis­ter, någ­ra av dem kvin­nor­na från Hin­se­berg.

All mu­sik på de­ras nya ski­va är pi­a­no­ba­se­rad. När de re­pa­de in­ne på Hin­se­berg ha­de Sa­ra Thuresson ibland med sig ett eget pi­a­no, men ibland spe­la­de de ock­så på pi­a­not som fanns på plats.

– Men det var li­te halvt ostämt, kon­sta­te­rar Sa­ra Thuresson.

Lo­ve Tru­van­di är en av de tio in­ter­ner som har va­rit med och pro­du­ce­rat ski­van, men är nu fri­släppt från Hin­se­berg.

– Pro­jek­tet är helt över­väl­di­gan­de, allt bör­jar lik­som fal­la på plats ef­ter det, sä­ger hon.

Hon be­rät­tar att hon ef­ter att ha kom­mit ut från fäng­el­set för ett år och tre må­na­der se­dan kän­de att till­va­ron var stres­sig och ka­o­tisk. Det som höll hen­ne up­pe var mu­si­ken.

– Mu­sik är verk­li­gen te­ra­pi. Det känns som att jag ge­nom den har

fått mer av en hel­hets­bild av mig själv, sä­ger hon.

SÅNGERSKAN SATT IN­NE un­der ett år och tio må­na­der för drog­s­mugg­ling. Hon or­ka­de in­te all­tid gå på mö­te­na med mu­sik­grup­pen men kän­de sig all­tid bätt­re när Sa­ra Thuresson kom dit.

– Hon är en rik­tig eldsjäl ut i fing­er­top­par­na och hon gjor­de al­las var­dag bätt­re. Al­la i pro­jek­tet sä­ger att Sa­ra var den som fick dem att hål­la ut, vi ha­de nå­got att se fram emot där­in­ne, sä­ger Lo­ve Tru­van­di.

I höst finns det lö­sa pla­ner om en tur­né för grup­pen, men ing­et är än­nu spi­kat.

– Det vo­re helt fan­tas­tiskt, sä­ger Lo­ve Tru­van­di.

Al­la tex­ter till ski­van Hin­se­berg har skri­vits på an­stal­ten och mu­si­ken har ska­pats ge­nom sam­ar­be­te mel­lan de in­tag­na och Sa­ra Thuresson. Det mest gi­van­de med pro­jek­tet har va­rit al­la mö­ten, sä­ger Sa­ra Thuresson.

– När man möts i en så­dan slu­ten mil­jö som ett fäng­el­se finns det in­te så myc­ket fa­sa­der, det finns in­te så myc­ket att döl­ja, folk är gans­ka di­rek­ta i hur de mår och be­ter sig. Det var starkt, att kom­ma så nä­ra.

Bild: AN­DERS WIKLUND/TT

FÖRVERKLIGAT. För tio år se­dan föd­des en idé hos Sa­ra Thuresson (till hö­ger) om att ge sig ut på tur­né i Sve­ri­ges fäng­el­ser. Nu har hon gjort en ski­va till­sam­mans med kvin­nor från Hin­se­bergs kvin­no­an­stalt. Till väns­ter ses Lo­ve Tru­van­di, ti­di­ga­re in­tern, som nu del­tar på det nya al­bu­met med lå­ten What man.

INSPIRATION.

Det var ef­ter att ha sett fil­men Walk the li­ne om John­ny Cash som Sa­ra Thuresson be­stäm­de sig för att spe­la på fäng­el­ser. Det har nu re­sul­te­rat i ett mu­si­ka­liskt sam­ar­be­te med in­ter­ner på Hin­se­bergs an­stalt, en av dem är den nu fri­giv­na Lo­ve Tru­van­di, till väns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.