”Det be­hövs fler djur på går­dar­na”

Un­der­sök­ning: Kom­mu­ner­na kö­per mest ut­ländskt kött

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen - Björn Ewen­feldt/tt Mar­tin Han­berg/tt

En ma­jo­ri­tet av de svens­ka kom­mu­ner­na sä­ger sig pri­o­ri­te­ra god djuromsorg när de kö­per kött till si­na sko­lor och äldre­bo­en­den, men i slutän­den hand­lar det näs­tan all­tid om pri­set.

Ba­ra 40 pro­cent av chark­pro­duk­ter som kött­bul­lar och korv kom­mer från svens­ka går­dar. När det gäl­ler obe­rett kött, som biff och fläsk­fi­lé, är cir­ka hälf­ten svenskt, vi­sar en un­der­sök­ning från bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svenskt kött.

Kom­mu­ner­na upp­hand­lar var­je år livs­me­del för 10 mil­jar­der kro­nor och in­ten­tio­ner­na är i de fles­ta fall väl­digt go­da.

I en en­kät från Svenskt kött, som 210 kom­mu­ner sva­rat på, sä­ger 99 pro­cent att de vill kun­na ta hän­syn till djur­väl­färd, mil­jö och kli­mat när de väl­jer kött. När­ma­re 60 pro­cent vill stäl­la mer långt­gå­en­de krav än vad de gör i dag. De ef­ter­frå­gar fram­för allt in­for­ma­tion kring ur­sprungs­land och när­pro­du­ce­rat. Men vid de fles­ta upp­hand­ling­ar är det nå­got helt an­nat som av­gör – pri­set.

– Det här är nå­got som vi är myc­ket med­ve­ta om och där­för vill vi fort­sät­ta ge de go­da ar­gu­men­ten och mo­ti­ve­ra po­li­ti­ker­na att läg­ga mer peng­ar på den of­fent­li­ga ma­ten, sä­ger Elisabet Qvar­ford, vd på Svenskt kött.

Varen­da van­lig kon­su­ment vet att svenskt nöt­kött, och of­ta även griskött, är en bra bit dy­ra­re än mot­sva­ran­de im­por­te­rat kött. En­ligt Elisabet Qvar­ford finns det en en­kel för­kla­ring – svenskt kött är en brist­va­ra.

– Det som be­hövs i Sve­ri­ge är fler djur på går­dar­na. Det finns en stor ef­ter­frå­gan på svenskt kött, vil­ket till viss del har dri­vit upp pri­ser­na. Men just nu är det en hel del nöt­kötts­bön­der som sat­sar fram­åt och även många gris­bön­der tror på fram­ti­den och vill ut­ö­ka si­na går­dar.

På sko­lor­na och för­sko­lor­na i Lu­leå kom­mun är ma­jo­ri­te­ten av köt­tet som ser­ve­ras svenskt, be­rät­tar Ul­ri­ka Rutqvist, som är en­hets­chef på mål­tids­ser­vice vid barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en. Men in­te allt. – De peng­ar­na har vi in­te, sä­ger Ul­ri­ka Rutqvist.

Dess­utom kan in­te kom­mu­nen stäl­la någ­ra krav i upp­hand­ling­ar om att köt­tet ska va­ra spe­ci­fikt svenskt el­ler lo­kal­pro­du­ce­rat, en­ligt la­gen om of­fent­lig upp­hand­ling, be­rät­tar hon.

– Al­la in­om EU ska kun­na sva­ra på en upp­hand­ling.

De­ras be­ställ­ning­ar ut­går från pro­duk­ter och då kan man sneg­la på vil­ka pro­duk­ter som svens­ka le­ve­ran­tö­rer har, om man vill försöka nå dit.

– Men det är in­te sä­kert att man får det i slutän­den, sä­ger Ul­ri­ka Rutqvist.

Där­e­mot ska upp­hand­ling­ar­na föl­ja djur­skydds­krav som är lik­vär­di­ga dem i Sve­ri­ge.

FOTO: EMIL LANGVAD/TT/ARKIV

För få. Ba­ra 40 pro­cent av köt­tet på tall­ri­kar­na kom­mer från svens­ka går­dar, vi­sar en un­der­sök­ning från bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svenskt kött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.