Allt fler drab­bas av al­ler­gi­er

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Fär­re män­ni­skor ut­sätts för to­baks­rök, och fär­re brän­ner sig när de so­lar. Men allt fler drab­bas av al­ler­gi­er.

Så ser någ­ra av re­sul­ta­ten ut i den se­nas­te mil­jö­häl­so­rap­por­ten från Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

Rap­por­ten, som är den fem­te i sitt slag se­dan star­ten 2001, byg­ger del­vis på en stor mil­jö­häl­so­en­kät som ge­nom­för­des 2015. Enkä­ten be­sva­ra­des av 37 133 per­so­ner i ål­dern 18 till 84 år.

– Sva­ren vi­sar att in­om ett an­tal om­rå­den har åt­gär­der lett till kla­ra för­bätt­ring­ar, sä­ger Agneta Falk Filips­son, en­hets­chef på Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

Hon näm­ner spe­ci­ellt att an­de­len per­so­ner som dag­li­gen ut­sätts för and­ras to­baks­rök har mins­kat från 7,1 till 3,1 pro­cent se­dan 2007, och att en ökan­de an­del an­vän­der sol­skydds­me­del när de so­lar. Fär­re brän­ner sig när de so­lar och so­la­ri­e­so­lan­det har hal­ve­rats.

Dess­utom tycks fär­re plå­gas av tra­fik­bul­ler – se­dan 2007 har an­de­len mins­kat från 10 till 8 pro­cent.

– Där­e­mot fort­sät­ter al­ler­gi­er­na att öka, sä­ger Falk Filips­son.

Un­ge­fär en fjär­de­del, 24 pro­cent, upp­ger i enkä­ten att de har al­ler­gi­s­nu­va, mot­sva­ran­de näs­tan 1,6 mil­jo­ner män­ni­skor ut­sla­get på he­la be­folk­ning­en. Även han­deksem har ökat, och på­ver­kar fram­för allt många kvin­nor.

Ro­land Johansson/tt

FOTO: TT/ARKIV

Fär­re män­ni­skor ut­sätts nu­me­ra för and­ras to­baks­rök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.