Ovisst när Iran går till val

Pre­si­dent Ro­ha­ni kan bli av med mak­ten – ut­ma­nas av Rai­sis po­pu­lis­tis­ka kam­panj

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

En pre­si­dent som öpp­nat lan­det för om­värl­den men in­te fått fart på eko­no­min i ut­lo­vad takt, el­ler en hård­för, kon­ser­va­tiv ju­rist som lo­var jobb och mer peng­ar åt al­la.

På fre­dag går ira­ni­er­na till pre­si­dent­val.

Fem–sex mil­jo­ner nya jobb un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od, höj­da lö­ner och tre­fal­di­ga­de kon­tant­bi­drag till fat­ti­ga ira­ni­er. Det är vad Ebra­him Rai­si har lo­vat väl­jar­na om han blir pre­si­dent.

– De har upp­trätt som po­pu­lis­ter, näs­tan i eu­ro­pe­isk el­ler ame­ri­kansk me­ning. De har kas­tat ut val­fläsk, sä­ger Per Jöns­son, Mel­la­nös­ter­na­na­ly­ti­ker vid Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet, om Rai­si och Te­he­rans borg­mäs­ta­re Mo­ham­mad Ghali­baf, som härom­da­gen hop­pa­de av och i stäl­let slöt upp bakom sin ti­di­ga­re kon­kur­rent.

– Eko­no­mer är re­la­tivt över­ens om att det skul­le krä­vas en år­lig till­växt på 25 pro­cent för att upp­fyl­la de­ras löf­ten. Det ha­de in­te ens Ki­na un­der si­na star­kas­te år.

När val­rö­rel­sen drog i gång för någ­ra vec­kor se­dan var Rai­si ing­en känd fi­gur för ge­me­ne man. Han står nä­ra Irans högs­te and­li­ge ledare Ali Kha­me­nei, och har rört sig i mak­tens kor­ri­do­rer i ti­o­tals år. En del minns sä­kert att han ha­de en av­gö­ran­de roll när ett stort an­tal op­po­si­tio­nel­la döm­des till dö­den i slu­tet av 1980-ta­let. Men nå­gon po­li­tisk er­fa­ren­het har han in­te.

Nu är han det kon­ser­va­ti­va läg­rets topp­kan­di­dat, som sä­ger att Iran in­te be­hö­ver väst­värl­dens hjälp.

Även om det finns yt­ter­li­ga­re någ­ra kan­di­da­ter med i lop­pet står pre­si­dent­va­let den 19 maj i prak­ti­ken mel­lan ho­nom och den sit­tan­de pre­si­den­ten Has­san Ro­ha­ni.

Rai­si har an­gri­pit Ro­ha­ni för att ha va­rit all­de­les för vek i för­hand­ling­ar­na om kärn­tek­ni­kav­ta­let. Men vil­ken ut­ri­kes­po­li­tik han själv mer kon­kret äm­nar dri­va är oklart, på­pe­kar Per Jöns­son.

– Men det skul­le va­ra lät­ta­re för Iran­fi­ent­li­ga kraf­ter i om­värl­den att ut­må­la Iran som en risk, och mull­ra om mul­lor­na som styr. Ro­ha­ni har gjort sig känd ut­om­lands som en gans­ka mo­de­rat per­son, sä­ger han.

Vin­ner Ro­ha­ni kan Irans folk san­no­likt räk­na med mer av sam­ma po­li­tik, som bland an­nat går ut på att re­for­me­ra stat­li­ga fö­re­tag och loc­ka ut­länds­ka in­ve­ste­ring­ar för att få igång lan­dets in­du­stri.

Men emot sig har han att eko­no­min in­te har ta­git fart i den om­fatt­ning som han lo­va­de när han val­des för fy­ra år se­dan, vil­ket kan le­da till att be­svik­na väl­ja­re stan­nar hem­ma på fre­dag. Även om han ser ut att le­da är ut­gång­en mer oviss än många be­dö­ma­re vän­ta­de sig för någ­ra må­na­der se­dan.

Det kan ock­så lig­ga i ay­a­tol­la Kha­me­neis in­tres­se att va­let upp­levs som hårt och jämnt.

– Det dri­ver upp in­tres­set och val­del­ta­gan­det, vil­ket stär­ker den isla­mis­ka sta­tens le­gi­ti­mi­tet. Det blir lät­ta­re att ar­gu­men­te­ra in­för om­värl­den: ”Vi har visst de­mo­kra­ti”, sä­ger Pär Jöns­son.

Jenny Pe­ters­son/tt

FOTO: VAHID SALEMI/AP/ARKIV

Öpp­na för om­värl­den. An­häng­a­re till pre­si­dent Has­san Ro­ha­ni vid ett val­mö­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.