”Nu skall det äntligen bli lät­ta­re att bli av med oväl­kom­na bo­sät­ta­re”

Ma­ria Hal­des­ten

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LEDARE 18/5. Att oc­ku­pe­ra nå­gon an­nans mark el­ler som­mar­stu­ga är in­te ba­ra ett otyg. Det är en form av stöld. Där­för är det be­dröv­ligt att det dröjt så länge att för­enk­la re­gel­ver­ket kring av­hys­ning. Men nu skall det äntligen bli lät­ta­re att bli av med oväl­kom­na bo­sät­ta­re. Riks­da­gen fat­ta­de i går be­slut om för­änd­ring­ar.

För Cen­ter­par­ti­et, som länge va­rit tyd­ligt med att ägan­de­rät­ten mås­te för­sva­ras bätt­re, är skärp­ning­en ext­ra väl­kom­men.

– Jag är sär­skilt nöjd med att det­ta in­te gjor­des till en strids­frå­ga mel­lan re­ge­ring­en och al­li­an­sen, utan att det fanns möj­lig­het att för­hand­la öp­pet. Det är ett li­te ovan­ligt sätt att job­ba i ci­vilut­skot­tet, men gjor­de att vi kun­de kom­ma fram med lös­ning­ar snab­ba­re, sä­ger riks­dags­le­da­mot Ola Johansson, cen­ter­par­ti­ets bo­stads­po­li­tis­ke ta­les­per­son.

DET IN­NE­BÄR ATT de nya reg­ler­na bör­jar gäl­la re­dan 1 ju­li.

Vis­ser­li­gen har po­li­sen re­dan i dag möj­lig­het att av­hy­sa bo­sät­ta­re. Men i prak­ti­ken har pro­ces­sen of­ta bli­vit om­ständ­lig. Mar­kä­ga­re har av­krävts upp­gif­ter om namn och identitet på bo­sät­ta­re för att få myn­dig­he­ter­nas hjälp. Att de fram­ö­ver slip­per den­na kom­pli­ce­ra­de upp­gift är en lätt­nad.

FRAM­Ö­VER SKA DET räc­ka med att mar­kä­ga­ren upp­vi­sar en bild på bo­sätt­ning­en, för att be­gä­ra att kro­no­fog­den skall bi­stå med vräk­ning­en.

Viss hand­lägg­nings­tid får dock mar­kä­ga­ren räk­na med. Vis­ser­li­gen har al­li­an­sen pres­sat ned ti­den från fy­ra till tre vec­kor och tid­fris­ten för ut­rym­ning av bo­sätt­ning­en från sju till fem dagar – men när ex­em­pel­vis stugä­ga­re rå­kat ut för oväl­kom­na gäs­ter känns även det gi­vet­vis än­då som väl­digt lång tid. Skynd­sam­het är vik­tig – av al­la skäl. Ju läng­re tid en bo­sätt­ning fun­nits på en plats, desto läng­re tid kan det ta att få bort den.

KOMPROMISSEN ÄR HEL­LER in­te op­ti­mal vad gäl­ler kost­na­den för mar­kä­ga­ren. Vis­ser­li­gen lyc­ka­des de för­hand­lan­de al­li­ans­par­ti­er­na få ned sum­man, men pri­set för verk­stäl­lig­het blir än­då upp till 3000 kro­nor.

– Jag kan tyc­ka att det in­te bor­de kos­ta nå­got att få sin mark till­ba­ka, sä­ger Ola Johansson.

Det bor­de det för­stås in­te hel­ler.

Ett an­nat be­kym­mer med kompromissen är den otyd­li­ga pro­por­tio­na­li­tets­be­döm­ning som finns med i re­gel­ver­ket. Al­li­ans­par­ti­er­na är oro­li­ga för att den­na kan kom­ma att tol­kas god­tyck­ligt och för­drö­ja av­hys­ning. Det vo­re djupt olyck­ligt, även om vräk­ning­ar­na ibland kan krä­va ext­ra hän­syns­fullt hand­läg­gan­de.

– Om det är barn el­ler sju­ka som be­rörs mås­te so­ci­al­tjäns­ten kopp­las in. Och när de här frå­gor­na de­bat­te­ras är jag all­tid väl­digt no­ga med att ock­så betona den hu­ma­na aspek­ten, att bo­sät­tar­na i många fall är ut­sat­ta män­ni­skor och att de­ras be­lä­gen­het är ett pro­blem vi mås­te job­ba med in­te minst in­om EU.

Att ing­en män­ni­ska, om de kan und­vi­ka det, vill bo i mi­se­rab­la tältläger i en blöt skog el­ler på en smut­sig in­du­stri­tomt sä­ger sig självt. Men det är sam­ti­digt oer­hört vik­tigt att un­der­stry­ka att fat­tig­dom ald­rig ger nå­gon rätt att oc­ku­pe­ra an­nans mark el­ler stu­ga. Där­för får vi hop­pas att re­gel­skärp­ning­ar­na ger den ord­ning och re­da som så­väl be­hövs.

Bild: PER­NIL­LA WAHLMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.