Vå­gad stöld.

Nå­gon tog sin in på sol­cell­spar­ken och stal 142 pa­ne­ler till ett vär­de 250 000 kro­nor.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se MA­LIN STRAND­BERG 010-471 50 25 ma­lin.strand­berg@hn.se

”In­om någ­ra vec­kor hop­pas vi få full funk­tion igen”

För att und­vi­ka lar­met an­vän­de tju­var­na trak­tor, last­pal­lar och en ste­ge. De fick med sig to­talt 142 sol­cell­spa­ne­ler.

Var­berg Ener­gi po­li­san­mäl­de en stöld från sin sol­cell­spark på tis­dags­mor­go­nen.

En el­ler fle­ra gär­nings­män har fors­lat bort 142 styc­ken sol­cell­spa­ne­ler från sol­cell­spar­ken Sol­si­dan som lig­ger längst med E6 i höjd med Mun­ka­gård ut­an­för Tvåå­ker. Tju­var­na har an­vänt en trak­tor för att ta sig in på om­rå­det.

PER ÖHMAN chef af­färs­stöd, Var­berg Ener­gi

– DE HAR stu­lit en trak­tor med gaff­lar från en när­lig­gan­de gård. Se­dan har de lagt last­pal­lar på gaff­lar­na och his­sat upp dem pre­cis ovan­för sta­ke­tet som är lar­mat. På in­si­dan har de ställt en ste­ge som de lu­tat mot last­pal­lar­na, sä­ger Per Öhman, chef för af­färs­stöd på Var­berg Ener­gi.

Det finns 9300 styc­ken pa­ne­ler på sol­cell­spar­ken. Gär­nings­män­nen fick med sig 142 styc­ken från fy­ra oli­ka ra­der.

Var­je pa­nel väger 3-4 ki­lo och är 1,60 x 1 me­ter. Han upp­skat­tar att stöl­den på­gått nå­gon el­ler någ­ra tim­mar. Sol­cell­spa­ne­ler till ett vär­de av 250 000 kro­nor har nu gått för­lo­rat för Var­berg Ener­gi. Tro­ligt­vis har gär­nings­män­nen fors­lat iväg pa­ne­ler­na i nå­got stör­re for­don.

HUR MARK­NA­DEN SER ut för sol­cell­spa­ne­ler har Per Öhman in­te en aning om. Men

han näm­ner att sol­cell­spar­ker i Väs­terås och i Värm­land rå­kat ut för lik­nan­de brott.

Hur som helst på­ver­kar stöl­den Var­berg Ener­gi.

– Det är jät­tetrå­kigt. Vi le­tar ef­ter er­sätt­nings­pa­nel för att åter­stäl­la den i ur­sprung­ligt skick. In­om någ­ra vec­kor hop­pas vi få full funk­tion igen, sä­ger Per Öhman. Har ni rå­kat ut för stöl­der ti­di­ga­re?

– Vi ha­de en stöld un­der bygg­na­tio­nen, in­nan vi sat­te

NYTT KONSTVERK I CEN­TRA­LA VAR­BERG

upp sta­ke­tet. Men från den 28 ju­ni för­ra året, då par­ken togs i drift, har det in­te va­rit någ­ra be­kym­mer. Kom­mer ni änd­ra ru­ti­ner­na fram­ö­ver?

– Ja, vi har re­dan bör­jat med ron­de­ring kring par­ken nat­te­tid. Vi får ock­så tit­ta hur man löst det i Tyskland som har jät­testo­ra par­ker. Om man ska ha ka­me­ror el­ler nå­gon form av la­ser­strå­le, sä­ger Per Öhman

Po­li­sen spär­ra­de på ons­da­gen av om­rå­det för en tek­nisk un­der­sök­ning.

På ons­dags­ef­ter­mid­da­gen av­täck­te Var­bergs­konst­nä­rer­na Lisa Bu­re­ni­us och Jen­nie Blom­kvist till­sam­mans med Christi­na Jo­sefs­son, för­valt­nings­chef på kul­turoch fri­tids­för­valt­ning­en i Var­bergs kom­mun, en ny konstin­stal­la­tion. Det hand­lar om en bil som tan­kas med för­ny­bar el pro­du­ce­rad av en­bart vind, sol och vat­ten som nu står par­ke­rad ut­med Öst­ra Lång­ga­tan.

Bild: PÄR LIN­DQVIST

AVTÄCKNING.

Bild: ERIKA ARNADOTTIR/ARKIV

BESTÄLLER NYA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.