En be­gärs häk­tad för guld­kup­pen

LÅNG JAKT: Ef­ter ge­nom­brot­tet i april har nu en man i 35-års­ål­dern be­gärts häk­tad vid Var­bergs tings­rätt. Han är miss­tänkt för guld­kup­pen mot Ernst Fors­sell i Fal­ken­berg i sep­tem­ber för­ra året.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LENA LYXELL 010-471 52 68 lena.lyxell@hn.se

På Sol­ha­gens för­sko­la har man dub­bel an­led­ning att fi­ra. Dels förskolans dag, dels är barn och per­so­nal till­ba­ka i lo­ka­ler­na som ska­da­des svårt vid en brand för­ra året.

Nat­ten till den 4 april för­ra året eld­här­ja­des Sol­ha­gens för­sko­la. Mor­go­nen där­på skul­le Em­ma Lind­kvist som van­ligt öpp­na på sin ar­bets­plats strax ef­ter kloc­kan sex.

– NÄR JAG när­ma­de mig på cykel för­stod jag direkt att nå­got ha­de hänt, men var­ken vår chef el­ler vi som skul­le öpp­na ha­de in­for­me­rats.

Snart fanns det en plan som in­ne­bar att bar­nen skul­le till­bringa da­gen på den av­del­ning som till­hör Sol­ha­gen som är pla­ce­rad i ett av hy­res­hu­sen. Där­ef­ter blev det be­stämt att Sten­fal­kens fri­tids­gård skul­le bli förskolans hem­vist fram­ö­ver.

– Det var så klart en job­big tid. Vi lär­de oss främst hur vik­tigt det är att pra­ta med varand­ra och in­for­me­ra. Vi lär­de oss ock­så att det går väl­digt bra att sam­ar­be­ta över av­del­nings­grän­ser­na. Det har vi fort­satt med, sä­ger Em­ma Lind­kvist.

Re­dan in­nan bran­den ar­be­ta­de per­so­nal och barn med ett pro­jekt som hand­la­de om att vär­na närmil­jön. Ef­ter bran­den för­minska­des det om­rå­det till att gäl­la förskolans in­ne- och ute­mil­jö.

DET IN­NE­BÄR BLAND an­nat att bar­nen fått var med om att ut­for­ma för­sko­lan när den total­för­stör­da av­del­ning­en byggts upp. De­lar av för­säk­rings­peng­ar­na kun­de an­vän­das till ny in­red­ning som bar­nen fick ha syn­punk­ter på. Re­dan ef­ter ett halv­år kun­de lo­ka­ler­na tas i bruk igen, men ut­form­ning­en av in­red­ning­en fort­sät­ter.

PÅ EN VÄGG häng­er rit­ning­ar som bar­nen gjort över hur de vill se sin ute­mil­jö och fle­ra stormö­ten har re­sul­te­rat i en lång lis­ta med öns­ke­mål på sa­ker som bar­nen vill på sin för­sko­la. I ett av de ny­in­red­da rum­men finns för­slag som för­verk­li­gats, bland an­nat en säng­him­mel och ut­kläd­nings­klä­der. En vägg­spe­gel ska ra­mas in med lam­por.

– Bar­nen vill ha det som på en te­a­ter, för­kla­rar Em­ma Lind­kvist.

BARN OCH PER­SO­NAL är gla­da över att va­ra till­ba­ka på sin för­sko­la och är räd­da om den och varand­ra.

– Vi bru­kar sä­ga att de tju­go mi­nu­ter som det brann för­stör­de så myc­ket, men det har kom­mit så myc­ket gott ur det.

Bild: OLA FOLKESSON

FI­RAR FÖRSKOLANS DAG. Sol­ha­gens tre av­del­ning­ar fi­ra­de till­sam­mans med att springa ett lopp i sko­gen. Me­dal­jer som bar­nen själ­va till­ver­kat de­la­des ut till al­la del­ta­ga­re.

Bild: OLA FOLKESSON

NYTT OCH FRÄSCHT. Em­ma Lind­kvist är glad över att hon och hen­nes kol­le­gor kun­de åter­vän­da till sin ar­bets­plats ef­ter ba­ra någ­ra må­na­der.

Bild: OLA FOLKESSON

Ari­on Ka­rax­ha och No­el Ad­dicks­son trivs i träd­går­den som de själ­va får va­ra med om att pla­ne­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.