Bra ar­bets­mil­jö ger bätt­re vård

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Gär­na ny tek­nik men först en re­jäl pri­mär­vård” (8/5).

VÅRD. Bätt­re ar­bets­mil­jö för per­so­na­len på Hal­lands vård­cen­tra­ler krä­ver nya sätt att ar­be­ta. Den tuf­fa ar­bets­mil­jön me­nar vi so­ci­al­de­mo­kra­ter är en av or­sa­ker­na till öka­de sjuk­skriv­ning­ar in­om Re­gi­on Hal­land. I ett svar på vår de­battar­ti­kel om ny tek­nik skri­ver Per Matts­son, di­strikts­lä­ka­re, att det be­hövs fler sats­ning­ar för att ska­pa en bätt­re ar­bets­mil­jö.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Hal­land hål­ler med. Att läg­ga på nya ar­bets­upp­gif­ter ut­an att sam­ti­digt job­ba för en bätt­re ar­bets­mil­jö kom­mer in­te att gö­ra det at­trak­tivt att job­ba in­om vår­den.

FÖR ATT KNY­TA en ny ge­ne­ra­tion av vård­per­so­nal till Re­gi­on Hal­land och sam­ti­digt be­va­ra den per­so­nal som finns idag krävs nya ar­bets­me­to­der. Att en­bart väl­ja ett om­rå­de att ut­veck­la vi­da­re, ar­bets­mil­jö el­ler di­gi­ta­li­se­ring är in­te möj­ligt. Ut­an en håll­bar ar­bets­si­tu­a­tion kom­mer kva­li­te­ten i vår­den att bli li­dan­de, pre­cis som Per lyf­ter. Att in­te va­ra del av den di­gi­ta­la ut­veck­ling­en kom­mer ock­så det att för­säm­ra möj­lig­he­ter till ny­re­kry­te­ring, vil­ket i för­läng­ning­en på­ver­kar in­vå­nar­na.

I SIN AR­TI­KEL skri­ver Per bland an­nat om hur vik­tigt det är att det finns till­gång till fle­ra yr­kes­ka­te­go­ri­er på vård­cen­tra­len. Fle­ra pro­fes­sio­ner som sit­ter in­ne på hög kom­pe­tens och er­fa­ren­het, i dag tas des­sa in­te till va­ra i till­räck­ligt hög grad. Ibland är det in­te ett läkar­be­sök som be­hövs i förs­ta hand, Per fö­re­slår psy­ko­lo­ger som ett ex­em­pel men det finns fle­ra. Fler yr­kes­ka­te­go­ri­er som ock­så har möj­lig­het att an­vän­da ny tek­nik och di­gi­ta­la lös­ning­ar som ett verk­tyg för bå­de till­gäng­li­ga­re vård och bätt­re ar­bets­mil­jö. Vi har pre­cis sam­ma upp­fatt­ning.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Hal­land me­nar att god ar­bets­mil­jö och möj­lig­het till ut­veck­ling går hand i hand. Nya me­to­der kan gö­ra det bätt­re för bå­de vård­per­so­nal och in­vå­na­re. Li­se-lotte Bensköld Olsson (S)

re­gi­onråd Re­gi­on Hal­land Kerstin Zan­der (S)

vice ord­fö­ran­de DN När­sjuk­vård

Per Svens­son (S)

op­po­si­tions­råd Fal­ken­bergs kom­mun

Ron­ny Löfquist (S)

kom­mun­råd Hyl­te kom­mun

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

PROVTAGNING. För att kny­ta en ny ge­ne­ra­tion av vård­per­so­nal till Re­gi­on Hal­land och sam­ti­digt be­va­ra den per­so­nal som finns idag krävs nya ar­bets­me­to­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.