Stop­pa tun­nel­byg­get för gott

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Där­för upp­hävs be­slut om Var­bergs­tun­neln” (12/5).

VAR­BERG. När nu markoch mil­jö­dom­sto­len sla­git un­dan be­nen för byg­get av en järn­vägs­tun­nel un­der Var­berg. Po­li­ti­ker tag nu chan­sen stop­pa tun­nel­byg­get för gott! He­la pro­jek­tet är så ur­bo­ta dumt från bör­jan till slut. Ett ge­nom­fö­ran­de är ett enormt slö­se­ri med peng­ar. Det blir till en häm­sko för Var­bergs ut­veck­ling. Hög­has­tig­hets­tå­gen mel­lan Gö­te­borg- Mal­mö och kon­ti­nen­ten kom­mer åka Var­berg för­bi. Hur kul är det­ta?

Sta­tio­nen skall byg­gas ös­ter om stan. Sät­ta Var­berg i fram­kan­ten. Ord­na kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan sta­den och sta­tio­nen på ett spän­nan­de och in­tres­se­väc­kan­de sätt. Det finns mäng­der av möj­lig­he­ter. Ex­em­pel­vis en lin­ba­neslinga mel­lan sta­tio­nen och cen­tra­la de­lar­na av Var­berg. Tek­ni­ken är väl be­prö­vad och skall nu an­vän­das i Gö­te­borg.

Istäl­let för lin­ba­na häng upp gon­do­ler­na på balk­bu­ren räls någ­ra me­ter upp i luf­ten. Fle­ra stopp kan byg­gas där åkan­de som bor så till kan sti­ga på el­ler av. Även den tek­ni­ken är väl­känd.

Vill ni hål­la er på mar­ken gör i mo­dern tapp­ning en slinga för spår­vag­nar. Var­je ku­pé kan rym­ma sex till sju per­so­ner. Blir en full är det ba­ra att ta näs­ta som föl­jer direkt ef­ter. Al­la sy­ste­men kan gö­ras hel­au­to­ma­tis­ka. Des­sa sätt att fär­das vi­sar Var­berg med om­giv­ning.

En tun­nel är ra­ka mot­sat­sen. Ner i un­der­jor­dens mör­ker. Dit kom­mer vi fort nog än­då.

Lennart Ang­kärr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.