In­te för sent att för­bätt­ra ma­ten!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Mat­ka­ta­strof på Bos­gård” (17/5).

VAR­BERG. Kristi­an Hel­ges­son, till­för­ord­nad av­del­nings­chef kost och städ, skri­ver ”Gi­vet­vis ska ma­ten va­ra god och upp­fyl­la al­la krav på nä­rings­in­ne­håll ex­em­pel­vis av­se­en­de in­ne­hål­let av pro­te­i­ner...” och det är min åsikt att man kan gö­ra det även med allt-i-ett­rät­ter som han be­skri­ver ma­ten som just nu ser­ve­ras ele­ver­na på Bos­gårds­sko­lan. Det är än­nu in­te för­sent att lå­ta bar­nen få ap­tit­lig skol­mat de sista fy­ra vec­kor­na på ter­mi­nen!

Som för­äl­der till två barn på sko­lan tyc­ker jag att bå­de vi för­äld­rar, ele­ver och per­so­nal är väl­digt tål­mo­di­ga och för­stå­en­de för den bygg­ar­bets­plats som sko­lan just nu är. Vi vill ju al­la att det ska byg­gas om och bli bätt­re! Där­för ac­cep­te­rar vi att vå­ra barn äter på pap­perstall­ri­kar i id­rotts­hal­len med an­pas­sad me­ny, har till­fäl­li­ga lo­ka­ler som klass­rum och att de störs av bygg­ljud un­der lek­tio­ner­na. Men att de kom­mer hem hung­ri­ga och tröt­ta var­je dag för att ma­ten är en ”smak­lös sör­ja av pas­ta och grön­sa­ker” är svå­ra­re att ac­cep­te­ra!

Men som sagt har ni fort­fa­ran­de fy­ra vec­kor på er att ge bar­nen bra mat så att al­la barn or­kar med skol­da­gen och att de äld­re bar­nen or­kar med sista vec­kor­na med prov för att de vik­ti­ga be­ty­gen ska bli det de job­bat för he­la året!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.