Ar­ke­o­lo­ger hop­pas på nya fynd

Hallands Nyheter - - Varberg - MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se

Fynd från sten­ål­dern har hit­tats där nya bo­stä­der ska byg­gas i Bläshammar. In­nan byg­get drar igång ska en ar­ke­o­lo­gisk ut­gräv­ning ge­nom­fö­ras med start i slu­tet av maj.

Tre ar­ke­o­lo­ger, en gräv­ma­skin och en dum­per kom­mer va­ra på plats i Bläshammar un­der ju­ni må­nad. An­led­ning­en till den pla­ne­ra­de ut­gräv­ning­en är att ar­ke­o­lo­ger hit­ta­de fynd från sten­ål­dern på plat­sen 2013. Ef­tersom ett bo­stads­byg­ge drar igång i höst har fö­re­ta­get Ar­ke­o­lo­gi­kon­sult fått upp­dra­get av Bo­klok att gö­ra en ut­gräv­ning i som­mar. Vad har ni gjort för fynd och vad hop­pas ni hit­ta i som­mar?

– Vi har hit­tat pil­spet­sar av en typ som är från den äldsta sten­ål­dern. Hal­land är ett rikt land­skap på ar­ke­o­lo­gis­ka läm­ning­ar och vi hop­pas att vi ska hit­ta läm­ning­ar från boplat­ser som till ex­em­pel kok­gro­par. Vi för­vän­tar oss fynd från sten­ål­dern, brons­ål­dern och järn­ål­dern, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Jo­han Klange.

Om­rå­det som lig­ger 300 me­ter nord­ost om Bläshammar sko­la är på to­talt 12 500 kvadrat­me­ter och ar­ke­o­lo­ger­na ska un­der­sö­ka 9 000 av dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.