Nu kan du bo­ka tripp med båt till An­holt

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

”Det är en fan­tas­tiskt fin ö, och vi har fått många frå­gor om re­sor till just An­holt” LARS BENGTSSON

Fla­den­bå­tar­na

Det är med den nya bå­ten Tu­na Clip­per som var­ber­gar­na kom­mer kun­na ta sjö­vä­gen till An­holt i som­mar. I ju­ni bör­jar seg­lat­ser­na och det är Lars Bengtsson och Fla­den­bå­tar­na som styr ka­ju­tan. – Jag har själv seg­lat till ön fle­ra gång­er, och många ver­kar va­ra in­tres­se­ra­de av att åka dit.

Årets som­mar­sä­song blir förs­ta gång­en var­ber­gar­na kan bo­ka en re­sa på ha­vet till den dans­ka ön i Katte­gatt.

DEN NY­LI­GEN IN­KÖP­TA bå­ten Tu­na Clip­per har ti­di­ga­re ba­ra gått på sport­fis­ke­tu­rer, men nu ut­ö­kar Lars Bengtsson och kom­pa­ni med en rutt till An­holt.

– Det är en fan­tas­tiskt fin ö, och vi har fått många frå­gor om re­sor till just An­holt.

En­ligt Lars Bengtsson har idén om An­holts­re­sor fun­nits länge, men det var in­te för­rän kö­pet av Tu­na Clip­per som re­san kun­de gö­ras kort nog för att det skul­le va­ra lönt för pas­sa­ge­ra­re.

– Med vå­ra and­ra bå­tar skul­le re­san ta runt tre tim­mar, men nu med vår nya båt kan vi näs­tan hal­ve­ra den ti­den. Re­san ska ju kän­nas be­hag­lig.

I JU­NI GÅR tu­ren Var­berg till An­holt först en gång i vec­kan, och se­dan tre gång­er i vec­kan un­der ju­li och au­gusti. Men ba­ra om väd­ret till­lå­ter. En­ligt Lars Bengtsson går grän­sen för se­gel­fi­ent­ligt vä­der vid vin­dar på 8 till 10 me­ter per se­kund.

– Om det blå­ser för myc­ket stäl­ler vi in re­sor­na i för­väg. Men om man har bo­kat står man kvar på tur, så då är det ba­ra att hänga med näs­ta gång.

Oav­sett vä­der­för­hål­lan­den är en re­sa med Tu­na Clip­per det en­da sät­tet att ta sig från Var­berg direkt till An­holt.

HN HAR TI­DI­GA­RE skri­vit om bå­ten As­te­rix som gick från ham­nen i Träslövslä­ge, men den slu­ta­de gå för­ra året. Och när Ste­na Li­ne läm­nar Var­berg 2019 kanske det ba­ra kom­mer va­ra från Var­bergs in­ner­hamn som pas­sa­ge­ra­re kan be­sö­ka den dans­ka ön.

– Jag tror jät­testarkt på det här, sä­ger Lars Bengtsson. An­holt har of­ta väl­digt so­ligt och fint vä­der. När vi har mu­let här så är det fint där, så jag är hopp­full.

Den 10 maj rap­por­te­ra­de HN om Si­mon Abboud och hans öns­ke­mål om att få ri­va sitt hus i hör­net Norr­ga­tan – Väst­ra Vall­ga­tan och er­sät­ta det med ett nytt bo­stas­d­hus i fy­ra vå­ning­ar. Men bygg­nads­nämn­den sa nej till hans an­sö­kan om en ny de­talj­plan.

I DAG FINNS kafé Blå Dör­ren och spel­bu­ti­ken Ca­ris­ma på adres­sen. Det är Si­mon Abboud som dri­ver dem. Nu har Si­mon Abboud be­stämt sig för att sö­ka bygg­lov i stäl­let en­ligt gäl­lan­de de­talj­plan.

”Kafé­et ska jag flyt­ta till nå­gon an­nan lo­kal i stan men spel­bu­ti­ken ska va­ra kvar, i det nya hu­set”

SI­MON ABBOUD

Det blir ett läg­re hus än han tänkt från bör­jan, men hans för­hopp­ning är att ären­det ska han­te­ras snab­ba­re av kom­mu­nen än hans an­sö­kan om ny de­talj­plan. Pla­nen tillå­ter en bygg­höjd på sju me­ter, vil­ket kan in­ne­bä­ra två vå­ning­ar.

– Kafé­et ska jag flyt­ta till nå­gon an­nan lo­kal i stan men spel­bu­ti­ken ska va­ra kvar, i det nya hu­set. Ar­ki­tek­ten ska för­sö­ka ri­ta så det smäl­ter in och pas­sar fint mot ga­tan, sä­ger Si­mon Abboud.

Tan­ken är att det nya hu­set ska rym­ma 25 till 30 små lä­gen­he­ter som Si­mon Abboud ska hy­ra ut till stu­den­ter un­der ter­mi­ner­na och tu­ris­ter om som­ma­ren. Det åter­står att se vad bygg­nads­nämn­den sä­ger om an­sö­kan.

Bild: JO­NAT­HAN BÄCKSTRAND

SNAB­BA­RE BÅT. Tu­na Clip­per har en max­fart på 20 knop och gör re­san Var­berg till An­holt på 1 tim­me och 45 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.