Nya te­leskop mä­ter jor­den dygnet runt

I och med att te­lesko­pen i On­sa­la står långt ifrån en kol­li­sions­zon för kon­ti­nen­tal­plat­tor an­vänds de som re­fe­rens­punk­ter.

Hallands Nyheter - - Nyheter - KARINA HANSSON 031-86 84 24 karina.hansson@gp.se

På On­sa­la rymdob­ser­va­to­ri­um har jor­dens rö­rel­se mätts i drygt 40 år. Med de nya tvil­ling­te­lesko­pen kan det­ta nu gö­ras dygnet runt och med mil­li­me­ter­pre­ci­sion.

I går, tors­dag, in­vig­des On­sa­la rymdob­ser­va­to­ri­ets nya tvil­ling­te­leskop. De hy­per­mo­der­na te­lesko­pen ska för­bätt­ra forsk­ning­en om vår egen pla­net och hur den rör sig. Se­dan 1980-ta­let har man gjort geo­de­tis­ka mät­ning­ar, mät­ning­ar av jor­den, i rymdob­ser­va­to­ri­et i On­sa­la med det 20-me­terste­lesko­pet som stått där se­dan 1976.

MED DE NYA tvil­ling­te­lesko­pen, som bå­da är 13,2 me­ter i di­a­me­ter, ska jor­den och dess rö­rel­se kun­na mä­tas mer nog­grant dygnet runt. I och med att de är re­la­tivt små och myc­ket snab­ba kan de få ner osä­ker­hets­fak­torn i mät­ning­en till mil­li­met­rar.

De nya te­lesko­pen kom­mer att in­gå i ett glo­balt nät­verk av te­leskop som be­dri­ver jord­forsk­ning runt om i värl­den.

TILL­SAM­MANS, MEN PÅ oli­ka plat­ser, tar de emot ra­di­ovå­gor från sam­ma käl­lor sam­ti­digt. Så många som möj­ligt av käl­lor­na ob­ser­ve­ras un­der ett dygn och jäm­förs för att kun­na fast­stäl­la te­lesko­pens re­la­ti­va po­si­tio­ner.

– Te­lesko­pen tar emot ra­di­ovå­gor från fix­punk­ter från oli­ka plat­ser. Och till­sam­mans med te­leskop på and­ra de­lar av jor­den jäm­för man sig­na­ler­na som in­te kom­mer fram på sam­ma gång, för att fast­stäl­la jor­dens rö­rel­se, sä­ger Gun­nar El­ge­red, pro­fes­sor i elekt­risk mät­tek­nik vid Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la.

DET SOM OCK­SÅ mäts i te­lesko­pen är hur kon­ti­nen­tal­plat­tor­na för­flyt­tar sig. I och med att te­lesko­pen i On­sa­la står långt ifrån en kol­li­sions-

zon för kon­ti­nen­tal­plat­tor an­vänds de som re­fe­rens­punk­ter.

FÖR­DE­LEN MED TVÅ te­leskop är att de kan tu­ras om att ob­ser­ve­ra och sö­ka ef­ter näs­ta käl­la. Da­tan som te­lesko­pen sam­lar in an­vänds ock­så för att mä­ta hur myc­ket jord­skor­pan hö­jer sig.

– Mag­man som finns kvar se­dan is­ti­den är trög­fly­tan­de och det tar tid för den att stel­na. Jord­skor­pan har rest sig en cen­ti­me­ter om året ur ha­vet vid Höga kus­ten. På 1700-ta­let trod­de man att det ha­de med att hav­s­ni­vån sjönk, men nu vet vi att det är jord­skor­pan som hö­jer sig, sä­ger Gun­nar El­ge­red.

På väst­kus­ten har hav­s­ni­vån höjts med 3 mil­li­me­ter om året sam­ti­digt som jord­skor­pan ock­så höjt sig med tre mil­li­me­ter året.

– Man kan sä­ga att de tar ut varand­ra, sä­ger Gun­nar El­ge­red.

Te­lesko­pen och den forsk­ning de be­dri­ver på On­sa­la­halvön är ock­så fast­sla­gen i en av FN:S re­so­lu­tio­ner som sta­tu­e­rar be­ho­vet av ett in­ter­na­tio­nellt ko­or­di­na­tions­sy­stem som lon­gi­tud och la­ti­tud.

Bild: ANNA-LENA LUN­DQVIST

SÄKRARE FORSK­NING. De två nya tvil­ling­te­lesko­pen i On­sa­la är mind­re och snab­ba­re och det gör att jor­dens rö­rel­se kan mä­tas med mil­li­me­ter­pre­ci­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.