Enigt nej till hög­hus på Her­ting

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Po­li­ti­ker­na sä­ger nej till Fa­bos pla­ner på ett hög­hus vid in­far­ten till Her­ting. Mas­sivt mot­stånd från bo­en­de i om­rå­det och oli­ka in­stan­ser gör att för­sla­get till en ny de­talj­plan får om­ar­be­tas kraf­tigt.

I bör­jan av året pre­sen­te­ra­de det kom­mu­na­la fas­tig­hets­bo­la­get Fa­bo si­na pla­ner för kvar­te­ren Le­ken, Lin­sen och Lö­vet på Her­ting. Fa­bo har i dag 179 lä­gen­he­ter i det ak­tu­el­la om­rå­det och ha­de tan­kar på en för­tät­ning med cir­ka 110-170 nya lä­gen­he­ter.

Bland an­nat fö­reslogs ett nytt hög­hus med 6-7 vå­ning­ar vid in­far­ten till om­rå­det i kors­ning­en Strand­vä­gen–her­tings Al­lé. På den ak­tu­el­la tom­ten lig­ger i dag ett hus som en gång i ti­den var bank­fi­li­al och nu­me­ra in­rym­mer en systu­ga.

FÖR­SLAG TILL NY de­talj­plan för om­rå­det har va­rit ute på sam­råds­re­miss i vår. Men många, bå­de pri­vat­per­so­ner och kul­tur­vår­dan­de myn­dig­he­ter, har rik­tat skarp kri­tik mot fram­för allt hög­hu­set. Om­rå­det bygg­des un­der 1950- och 60-ta­let och an­ses va­ra väl­digt vär­de­fullt ur ar­ki­tek­tur­hi­sto­riskt hän­se­en­de och den fö­re­slag­na bygg­na­den skul­le in­te alls pas­sa in i den be­fint­li­ga be­byg­gel­sen, en­ligt kri­ti­ker­na.

Pla­nen­he­ten på sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning­en har nu sam­man­fat­tat de in­kom­man­de syn­punk­ter­na och fö­re­slår bland an­nat att hög­hu­set ploc­kas bort ur pla­nen. Nå­got po­li­ti­ker­na i kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott ta­git fas­ta på.

– JAG BE­STÄM­DE mig re­dan vid det of­fent­li­ga sam­rådsmö­tet i april när all­män­he­ten var med. Där pre­sen­te­ra­des många ar­gu­ment mot hög­hu­set. Vi mås­te tän­ka på vad som är be­varans­värt och nu ska det kom­ma fram ett nytt för­slag, sä­ger kom­mun­rå­det Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C).

Även op­po­si­tions­rå­det Per Svens­son (S) är in­ne på sam­ma lin­je:

– Vi tyck­te att det var värt att tes­ta men har förändrat vår in­ställ­ning ef­ter att ha ta­git del av al­la ytt­ran­den. Vi vill ha fler bo­stä­der och tyc­ker att det är ett fint hus. Men det pas­sar in­te in där. Sam­rå­det har gett en tyd­li­ga­re bild av hur unikt det här om­rå­det är och vil­ket kul­tur­vär­de det har.

Ären­det har in­te va­rit up­pe i kom­mun­sty­rel­sen än­nu men i och med att dess ar­bets­ut­skott var enigt lär det in­te bli någ­ra änd­ring­ar där. Hur på­ver­kar det­ta Fa­bos pla­ner?

– Vi är mitt up­pe i den be­red­ning­en och jag fick pro­to­kol­let från ksau härom­da­gen. Helt klart in­ne­bär det att det blir fär­re lä­gen­he­ter än vi ha­de tänkt oss, sä­ger vd Christi­an Ky­lin.

– Men vi är väl med­vet­na om att al­la pla­ner in­te blir som man tänkt. Det in­går i sam­råds­ar­be­tet. Man mås­te tes­ta möj­lig­he­ter­na att byg­ga och kom­mer nu att sam­rå­da med sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning­en hur vi ska gå vi­da­re.

Bild­mon­tage: TENGBOM

NIX. För­sla­get om ett hög­hus vid in­far­ten till Her­ting får tum­men ned.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.