Start på Bran­del­rät­te­gång

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se

Ad­vo­ka­ten Lars Bran­del fick en pi­stol rik­tad mot sitt hu­vud. I går ställ­des de miss­tänk­ta rå­nar­na in­för rät­ta i Var­bergs tings­rätt.

HN har ti­di­ga­re be­rät­tat om pi­stol­ho­tet mot ad­vo­ka­ten Lars Bran­del den 23 feb­ru­a­ri i år. När han skul­le kö­ra till sitt ar­be­te på mor­go­nen blev han ho­tad av två män. Den ene var be­väp­nad med pi­stol och den and­re med en ba­tong. Den tred­je ska ha vän­tat i en bil i när­he­ten.

Lars Bran­del lyc­ka­des und­kom­ma rå­nar­na ge­nom att tryc­ka på ga­sen. Ad­vo­ka­ten kör­de då på en av män­nen, som en­ligt åkla­ga­ren Gi­se­la Sjö­vall, är den man som Bran­del har fö­re­trätt i ett stort nar­ko­ti­ka­mål i Halm­stad un­der vå­ren och som­ma­ren 2015.

– Jag gil­la­de hans charm och var­ma le­en­de och jag tror han gil­la­de mig ock­så. Un­der hu­vud­för­hand­ling­en vi­sa­de han ett stort in­tres­se för min kloc­ka som ha­de kostat en hel del peng­ar, be­rät­tar Lars Bran­del un­der tors­da­gens för­hand­ling i Var­bergs tings­rätt.

SAMT­LI­GA ÅTA­LA­DE ÄR i 20-års­ål­dern och hem­ma­hö­ran­de i Halm­stad. Män­nen för­ne­kar brott och har valt att in­te kom­men­te­ra hän­del­sen i för­hör med po­li­sen.

– Min kli­ent för­ne­kar gär­ning­en och har in­te kom­men­te­rat nå­got i ut­red­ning­en in­nan. Jag tror in­te han kom­mer sä­ga nå­got un­der hu­vud­för­hand­ling­en, sä­ger ad­vo­kat Stel­lan Elm­gen, vars kli­ent är miss­tänkt för att ha rik­tat pi­sto­len mot Bran­del.

När åkla­ga­ren Sjö­vall la­de fram sin sak­fram­stäl­lan tog hon bland an­nat upp de ska­dor som do­ku­men­te­rats på en av de miss­tänk­ta pre­cis ef­ter po­lis­gri­pan­det. Det vi­sa­de sig att han bland an­nat ha­de ett brott på fot­le­den. En­ligt Sjö­vall var det ska­dor som han ha­de fått i sam­band med påkör­ning­en.

MANNENS AD­VO­KAT PE­KA­DE dock på att Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket in­te fast­stäl­ler i sitt in­tyg att ska­dor­na upp­kom sam­ma dag. Åkla­ga­ren ploc­ka­de då fram ett ut­ta­lan­de från en lä­ka­re som ha­de kon­sta­te­rat att så­ren var färs­ka.

An­nan be­vis­ning som åkla­ga­ren la­de fram är en mo­bil­te­le­fon som po­li­sen hit­ta­de i den bil som de miss­tänk­ta män­nen fär­da­des i. Te­le­fo­nens Gps-funk­tion var påsla­gen och den vi­sa­de en rutt längs med E6:an från Halm­stad till Fal­ken­berg.

Ad­vo­ka­ten Ce­ci­lia Johns­son fö­re­trä­der den man som är miss­tänkt för att ha kört flykt­bi­len.

– Min kli­ent an­ser att han in­te har nå­got med det här att gö­ra. Min upp­fatt­ning är att det in­te kom­mer att änd­ras, sä­ger hon.

Två vitt­nen som bor i sam­ma om­rå­de där rån­för­sö­ket in­träf­fa­de kal­la­des un­der tors­da­gens för­hand­ling för att hö­ras. Yt­ter­li­ga­re vitt­nen kom­mer att hö­ras när för­hand­ling­en åter­upp­tas den 24 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.