Man be­gärs häk­tad för guld­kupp

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Den man i 35-års­ål­dern, som är miss­tänkt för guld­kup­pen mot Ernst Fors­sell, har hit­tats. På tors­da­gen be­gär­des han häk­tad vid Var­bergs tings­rätt.

När po­li­sen i april skul­le häm­ta in den miss­tänk­te man­nen i 35-års­ål­dern var han borta. Han an­hölls då i sin från­va­ro.

Men nat­ten till ons­da­gen hit­ta­des han och på tors­da­gen be­gär­des han häk­tad vid Var­bergs tings­rätt.

GULD­KUP­PEN I FAL­KEN­BERG är ru­bri­ce­rad som grov stöld. Dess­utom är han miss­tänkt för yt­ter­li­ga­re fem rån mot guld­smeds­af­fä­rer runt om i Sve­ri­ge un­der 2014 och 2015.

Kup­pen mot Ernst Fors­sell äg­de rum i sep­tem­ber för­ra året. En maske­rad gär­nings­man var för­sedd med yxa som han slog sön­der mont­rar med, ploc­ka­de med sig vär­de­fö­re­mål för en kvarts mil­jon kro­nor och för­svann från plat­sen på cykel.

Länge stod ut­red­ning­en still men i april kom ett ge­nom­brott. En man i 25-års­ål­dern, hem­ma­hö­ran­de i Var­berg, an­höll som miss­tänkt för kup­pen. Dess­utom del­gavs han misstanke om del­ak­tig­het i yt­ter­li­ga­re fy­ra-fem stöl­der el­ler rån i lik­nan­de bu­ti­ker i lan­det se­dan 2014.

HAN NEKADE, OCH släpp­tes se­dan ef­tersom åkla­ga­ren be­döm­de att mi­ni­mi­straf­fet för de miss­tänk­ta brot­ten in­te var till­räck­ligt högt för att mo­ti­ve­ra en häkt­ning. Han är fort­satt miss­tänkt, men på fri fot i vän­tan på ut­red­ning­ens slut­fö­ran­de.

Hur rol­ler­na för­de­lar sig, ef­tersom en­dast en man var syn­lig på över­vak­nings­bil­der­na från kup­pen mot guld­smeds­af­fä­ren, är nå­got som åkla­ga­ren in­te ve­lat kom­men­te­ra.

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

LÅNG VÄN­TAN. Det var i sep­tem­ber som Ernst Fors­sells guld­smeds­af­fär at­tac­ke­ra­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.