Frå­ge­tec­ken kvar­står om be­dra­ga­re

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

En okänd kvin­na tycks gäc­ka rätt­vi­san, ef­ter att ha lu­rat av en norr­ländsk man 316 400 kro­nor för nå­got som han trod­de skul­le bli en kär­leks­re­la­tion.

Histo­ri­en är en smu­la för­bryl­lan­de, ty en 33-årig man i Fal­ken­berg har va­rit ställd in­för rät­ta för det­ta brott. Åkla­ga­ren me­nar att det är just han, och ing­en an­nan, som i slu­tet av 2015 ut­gav sig för att va­ra en kvin­na, skaf­fa­de sig kon­takt med den norr­länds­ke man­nen på en re­la­tions­sajt och med in­ställ­sam­ma och kär­leks­ful­la sms och mejl för­måd­de ho­nom att vid 17 till­fäl­len fö­ra över to­talt 316400 kro­nor. Den upp­dik­ta­de kvin­nan, som kal­la­de sig Mil­la, ha­de näm­li­gen lu­rat man­nen att hon be­höv­de peng­ar för att be­ta­la sig ur en kni­pa med hy­res­vär­den och fa­mil­jen, för att se­dan va­ra fri att för­e­na sig med den norr­länds­ke man­nen.

DEN­NE 33-ÅRING, ut­pe­kad av åkla­ga­ren som cy­ber­rym­dens sol-och-vå­ra­re i det­ta fall, har en om­fat­tan­de brotts­hi­sto­ria, länge an­sedd som en av de vär­re i Fal­ken­bergs kri­mi­nel­la värld, dock med an­ty­dan om att han un­der de se­nas­te åren fak­tiskt trött­nat på det kri­mi­nel­la li­vet.

Och även om åkla­ga­ren kon­sta­te­rar att bå­de hans mo­bil och med än­nu stör­re sä­ker­het hans bank­kon­to an­vänts för att lu­ra peng­ar­na av norr­län­ning­en, så är det nå­got som in­te stäm­mer. Har han verk­li­gen va­rit ka­pa­bel att skri­va des­sa väl­for­mu­le­ra­de kär­leks­med­de­lan­den till den norr­länds­ke man­nen, så över­ty­gan­de att norr­län­ning­en i en livs­kris tyck­te att han kun­de be­ta­la rätt gi­gan­tis­ka be­lopp till nå­gon som han ba­ra lärt kän­na via sms och e-post och ald­rig träf­fat? Men som han trod­de skul­le bli hans kär­leksvän.

”Jag vak­na­de för en stund se­dan och log­ga­de in på mai­len och såg att du skri­vit och fört över peng­ar­na, och jag är myc­ket nöjd ska du ve­ta för du är som sagt en rik­tig gent­le­man;) Äls­kar män som in­te spen­de­rar tim­mar på mai­len el­ler chat­ten på att tjaf­sa ut­an ba­ra ord­nar det som ska ord­nas”, skrev till ex­em­pel ”kvin­nan” vid ett till­fäl­le.

Är det verk­li­gen ord som 33-åring­en for­mu­le­rat, en per­son som knap­past va­rit fin­käns­lig­he­tens mäs­ta­re?

33-ÅRING­ENS EGEN för­kla­ring är att han in­te alls är den som lu­rat norr­län­ning­en; han har ba­ra hjälpt en kvin­na, i god tro, och ställt sitt kon­to till för­fo­gan­de för kvin­nans trans­ak­tion som han in­te alls trod­de hand­la­de om nå­got brotts­ligt. Peng­ar­na mel­lan­lan­da­de allt­så ba­ra på hans kon­to i ban­ken, in­nan han tog ut dem och gav dem vi­da­re till kvin­nan ifrå­ga. Så för­kla­rar han sa­ken. Han vill in­te sä­ga vem kvin­nan är, för att in­te sät­ta hen­ne i klist­ret el­ler själv ham­na i yt­ter­li­ga­re trub­bel.

Och myc­ket rik­tigt är peng­ar­na borta från 33-åring­ens kon­to, ut­tag­na och för­svun­na.

Tings­rät­ten an­ser att myc­ket ta­lar för den 33-åri­ge fal­ken­ber­ga­rens in­bland­ning i be­drä­ge­ri­et. Dom­sto­len vill hel­ler in­te ute­slu­ta att han fak­tiskt kan ut­tryc­ka sig i des­sa lätt för­fö­ris­ka or­da­lag.

MEN HAN FRIAS i tings­rät­ten av ett be­stämt skäl.

En del av sms-kon­tak­ter­na med norr­län­ning­en har skett vid en tid­punkt då 33-åring­en be­vis­li­gen var upp­ta­gen av en dom­stols­för­hand­ling–som gäll­de ett an­nat mål – i hov­rät­ten. Där­med har han ali­bi, en tid­punkt då det an­ses ha va­rit omöj­ligt för ho­nom att skic­ka sms och då han i stäl­let var fullt upp­ta­gen i en rätts­lig pro­cess.

Och frå­gan kvar­står där­för och är olöst: vem är det som lu­rat peng­ar av den norr­länds­ke man­nen?

HÅ­KAN BERG­STRÖM

”Jag vak­na­de för en stund se­dan och log­ga­de in på mai­len och såg att du skri­vit och fört över peng­ar­na, och jag är myc­ket nöjd ska du ve­ta för du är som sagt en rik­tig gent­le­man;) Äls­kar män som in­te spen­de­rar tim­mar på mai­len el­ler chat­ten på att tjaf­sa ut­an ba­ra ord­nar det som ska ord­nas”

UR ETT AV ”KVIN­NANS” MEDDELANDEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.