He­la sty­rel­sen av­gick

TENNIS: TRÄNARBYTE BLEV EN (ALLT­FÖR) HET STRIDS­FRÅ­GA

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Bak­grun­den är en tvist i trä­nar­frå­gan. Sty­rel­sen kom i kon­takt med en kva­li­fi­ce­rad trä­na­re som ha­de am­bi­tio­ner att flyt­ta hem. Vem det hand­lar om är hem­ligt.

– DET ÄR en otro­ligt be­gå­vad trä­na­re med fan­tas­tisk kom­pe­tens. Han ha­de gjort gott för för­e­ning­en, sä­ger den av­gå­en­de ord­fö­ran­den Niklas Jo­hans­son.

Det blev en snabb för­hand­ling där Fal­ken­bergs BTK:S sty­rel­se säk­ra­de re­kry­te­ring­en in­nan man in­for­me­ra­de för­e­ning­en och dess an­ställ­da.

– När man gör en re­kry­te­ring in­om id­rotts­värl­den så finns det sa­ker som man får ta hän­syn till. Ibland får man ta snab­ba­re be­slut än van­ligt.

– Vi an­ser att det här var en bra möj­lig­het, sä­ger Niklas Jo­hans­son.

TAN­KEN VAR ATT den nye trä­na­ren skul­le er­sät­ta Dobri­vo­je Sta­no­je­vic, som fyl­ler 68 år i sep­tem­ber, och som er­bjöds va­ra kvar till den sista de­cem­ber i år.

– Vi har en över­å­rig trä­na­re och nå­gon gång mås­te vi er­sät­ta ho­nom. Det hand­lar om rätt till­fäl­le och rätt kva­li­fi­ka­tio­ner för att kny­ta ihop säc­ken, me­nar Niklas Jo­hans­son.

Men pro­tes­ter­na blev sto­ra och sty­rel­sen fick mot­ta en skri­vel­se från ett an­tal upp­re­pa­de med­lem­mar, med Hans Hul­tén i spet­sen.

DE TRE KRA­VEN i skri­vel­sen var kla­ra; upp­häv över­ens­kom­mel­sen med den nye trä­na­ren, åter­ta ”Dob­bens” upp­säg­ning och an­non­se­ra för en ny tränar­tjänst.

”In­te som nu med en plöts­ligt på­kom­men he­ad­hun­ting, ut­an i en nog­grann pro­cess över de när­mas­te åren”, skri­ver med­lem­mar­na.

An­nars kom­mer åt­gär­der att sät­tas in:

”Dob­ben” och Patrik (Bör­jes­son, klub­bens and­ra trä­na­re) går ut i strejk och för­e­nings­med­lem­mar­na be­gär ett ex­tra års­mö­te.

He­la Fal­ken­bergs BTK:S sty­rel­se har av­gått. – Vi för­sö­ker gö­ra för­e­ning­en bätt­re men blir mot­ar­be­ta­de, sä­ger av­gå­en­de ord­fö­ran­den Niklas Jo­hans­son.

DEN SE­NA­RE PUNK­TEN lär väl än­då be­hö­vas, ef­tersom FTK nu står ut­an sty­rel­se.

– Om and­ra kraf­ter på nå­got sätt blir för mäk­ti­ga kan vi in­te fort­sät­ta. Vi kän­ner jät­te­myc­ket för för­e­ning­en men vi gör det här på ide­ell ba­sis och vi sit­ter in­te här och tar mas­sa skit, sä­ger Niklas Jo­hans­son.

HN har sökt Hans Hul­tén och ”Dob­ben” ut­an re­slu­tat.

Bil­der: PET­TER ARVIDSON/OLA FOLKESSON

KA­OS. FTK står nu helt ut­an sty­rel­se ef­ter en in­fek­te­rad trä­nar­frå­ga. Frå­gan är om tro­tjä­na­ren Dobri­vo­je Sta­no­je­vic (in­fälld) blir kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.