Böl­jan blev hårt straf­fat

En grym ef­fek­ti­vi­tet gav Kungs­bac­ka en 3–0-led­ning i pa­us. Och när Böl­jan ja­ga­de re­du­ce­ring­ar i and­ra halv­lek, mis­sa­de man två straf­far.

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

– Fast det ha­de ju ba­ra kun­nat bli ett re­du­ce­rings­mål, på­pe­ka­de Böl­jans spe­lan­de trä­na­re Ma­ria Nils­son.

Nog så rik­tigt. För det var i sam­ma straff­se­kvens som det hän­de, ef­ter att Wil­ma Pers­son Gullqvist fix­at ”stra­ma­ren” med en so­lo­räd.

Först klev Aman­da Jo­hans­son fram, sköt lågt till hö­ger om mål­vak­ten Jenny Olsson, som pa­re­ra­de men fick gult kort ef­tersom hon gått för ti­digt.

NY BÖL­JAN-STRAFF, NY straff­skytt.

Ida Lindqvist tes­ta­de med ett skott högt till väns­ter. Jenny Olsson kla­ra­de igen!

– Kanske jag bor­de ta­git den and­ra ock­så. Men jag ha­de ju mis­sat och vill helst in­te by­ta hörn, sa kap­ten Jo­hans­son.

Då ha­de det gått en dryg tim­me av mat­chen och ett 1–3-mål ha­de kun­nat ge mat­chen li­te nerv.

I stäl­let kun­de Kungs­bac­ka dra ner på tem­pot och spe­la av mat­chen, med si­na tre mål från förs­ta halv­le­ken som en bra för­säk­ring.

– All­de­les för sto­ra siff­ror, mor­ra­de Ma­ria Nils­son. Så stor skill­nad var det de­fi­ni­tivt in­te spel­mäs­sigt.

Nej, men Kungs­bac­ka ha­de för­må­gan att sät­ta si­na chan­ser.

Böl­jan in­led­de bäst, men fick en ti­dig kall­dusch.

Re­dan ef­ter el­va mi­nu­ter gjor­de Kungs­bac­ka 0–1, när Ka­rin Lun­din nick­skar­va­de in bol­len ef­ter en lång fri­spark in i straff­om­rå­det.

Böl­jans mål­vakt Jas­mi­ne Strandberg var på mel­lan­hand och bol­len stud­sa­de ret­fullt en­kelt in i mål.

ETT MÅLS UN­DER­LÄGE ha­de Böl­jan väl kun­nat sväl­ja. Men när det se­dan kom två bak­läng­es­mål till i slu­tet av halv­le­ken, blev det job­bigt.

Ka­rin Lun­din sköt 0–2 ef­ter ett pas­sivt age­ran­de av hem­ma­för­sva­ret och Kla­ra Andrup sat­te 0–3 på ett lång­skott.

Hon fick en bra träff och en fel-

pla­ce­rad Strandberg nåd­de in­te bol­len, som seg­la­de in i bort­re ga­veln.

– I dag sak­na­de vi den ener­gi som vi haft mot bå­de Umeå och Mall­bac­ken, sum­me­ra­de Aman­da Jo­hans­son. I dag kom vi in­te upp i nor­mal ni­vå.

I ELITETTAN ÄR tem­pot hög­re, mot­stån­det tuf­fa­re, när­kam­per­na hår­da­re och mål­chan­ser­na fär­re.

– I dag kom vi säl­lan fram till av­slut, kon­sta­te­ra­de Ma­ria Nils­son.

Man kun­de öns­ka att Böl­jan­spe­lar­na ibland fres­ta­de med skott ut­i­från. Nu var det för­sök att ta sig in i Kungs­bac­kas för­svars­säck och där var det stopp.

BÖL­JAN DEPPAR. Spe­lan­de trä­na­ren Ma­ria Nils­son (till väns­ter) och mål­vak­ten Jas­mi­ne Strandberg grun­nar över var­för Kungs­bac­ka fick gö­ra mål. Till slut blev det tre i ba­ken och 0–3 i der­byt.

Bild: FALKENBERGSBILD.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.