Aik-che­fen: ”Ska kom­ma ut star­ka­re”

Hallands Nyheter - - Sporten - INGELA AHL­BERG/TT

Match­fix­nings­för­sö­ket i AIK har på­ver­kat spe­lar­na och klub­ben har an­li­tat ex­tern hjälp. – Ef­ter den här pro­ces­sen ska vi kom­ma ut star­ka­re, sä­ger sport­che­fen Björn Wes­ström.

Wes­ström sä­ger att AIK har en trupp med ”enormt rak­ryg­ga­de” spe­la­re med ett stort ci­vil­ku­rage och att man nu ska pro­ces­sa hän­del­sen till­sam­mans.

– Det är en ny upp­le­vel­se, en ny si­tu­a­tion. Vi har en mängd in­di­vi­der som tack­lar sånt här på oli­ka sätt och där­för kom­mer vi att ge in­di­vi­du­ellt stöd ut­i­från de be­hov som finns, sä­ger han.

DET VAR I tis­dags som en, el­ler fle­ra spe­la­re, ska ha kon­tak­tats av per­so­ner som er­bju­dit peng­ar för att un­der­pre­ste­ra i mat­chen mot IFK Gö­te­borg, som skul­le ha spe­lats på tors­dags­kväl­len.

Wes­ström be­rät­tar att när klubbled­ning­en fick in­for­ma­tio­nen be­slu­ta­de man sig för att kon­tak­ta Svens­ka fot­boll­för­bun­det, Svensk elit­fot­boll och po­li­sen.

– Vi kän­de att vi kanske in­te ha­de sports­ligt schyss­ta för­ut­sätt­ning­ar att ge­nom­fö­ra mat­chen, sä­ger Wes­ström.

HAN SÄ­GER ATT han in­te är glad över att mat­chen ställts in, för att spe­las se­na­re.

– Det är ju en för­lust på al­la sätt, men det är en kon­se­kvens som var nöd­vän­digt, sä­ger han. TT: Är du över­ras­kad över att just AIK drab­bas?

– Jag är led­sen, men in­te över­ras­kad. Vi är en del av ett sam­häl­le som up­pen­bar­li­gen ser ut så här. Jag vet in­te hur det här kom­mer att på­ver­ka oss i det kor­ta per­spek­ti­vet, men i långa lop­pet kanske vi blir sym­bol för dem som sat­te stopp, sä­ger Wes­ström.

AIK:S OSCAR LINNÉR och Da­ni­el Sund­gren skul­le ha va­rit av­stäng­da i mö­tet med IFK Gö­te­borg, då du­on dra­git på sig tre var­ning­ar var un­der sä­song­en. Av­stäng­ning­ar­na flyt­tas nu till mån­da­gens match mot Djur­går­den, en­ligt fot­bolls­för­bun­dets täv­lings­be­stäm­mel­ser som sä­ger att av­stäng­da spe­la­re ska mis­sa näst­kom­man­de match i sam­ma täv­ling.

I en an­nan pa­ra­graf i täv­lings­be­stäm­mel­ser­na står det att spe­la­re som är av­stäng­da i mat­cher som skjuts upp el­ler av­bryts ska va­ra av­stäng­da när den mat­chen se­dan åter­upp­tas. Den pa­ra­gra­fen gäl­ler dock in­te i det här fal­let, en­ligt Ger­hard Sa­ger, ord­fö­ran­de i fot­bolls­för­bun­dets

”Jag är led­sen, men in­te över­ras­kad. Vi är en del av ett sam­häl­le som up­pen­bar­li­gen ser ut så här”

BJÖRN WES­STRÖM

täv­lings­kom­mit­té.

När IFK Gö­te­borg–aik kom­mer spe­las är än­nu oklart.

Bild: ERIK SIMANDER

BE­DRÖ­VAD. Björn Wes­ström (till hö­ger) be­skri­ver he­la si­tu­a­tio­nen som en för­lust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.