Ste­fan Ro­de­våg be­hö­ver rönt­gas ef­ter ska­dan

Hallands Nyheter - - Sporten - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Av­stäng­ning­ar och ska­dor, pro­ble­men ho­par sig för Fal­ken­berg in­för mö­tet med Dal­kurd. – Vi är in­te ett fult lag, även om vi så klart vill spe­la ag­gres­sivt, sä­ger trä­nar­ne Has­se Eklund.

Fal­ken­berg har dra­git på sig mäng­der med gu­la och rö­da kort i år. Det­ta mitt up­pe i en av sä­song­ens mest hek­tis­ka pe­ri­o­der.

Det in­ne­bär att la­get är re­jält för­sva­gat. I mat­chen mot Öis drog bå­de Per Karls­son och Da­vid Svens­son på sig rö­da kort, la­gets fjär­de och fem­te i ord­ning­en. Bå­da två är där­för av­stäng­da i mö­tet med topp­la­get Dal­kurd på söndag.

– Vi be­hö­ver för­stås al­la spe­la­re till­gäng­li­ga men tit­tar man på till ex­em­pel Pers ut­vis­ning i går, visst det är en tuff sats­ning men ibland blir det in­te ens gult på en sån, ni­vån är all­de­les för ojämn, sä­ger Fal­ken­bergs trä­na­re Has­se Eklund.

Ut­ö­ver ut­vis­ning­ar­na drog dess­utom Enock Kwak­wa på sig sitt tred­je gu­la kort för sä­song­en och är där­med ock­så av­stängd. Kom­mer ni att över­kla­ga nå­got/ någ­ra av kor­ten?

– Med tan­ke på Öis li­pa­de en hel vec­ka in­för vårt mö­te kanske vi ock­så bor­de gö­ra det. Men vi får se, det är in­te rik­tigt vår grej att hål­la på så, sä­ger Has­se Eklund.

SOM OM IN­TE av­stäng­nings­pro­ble­ma­ti­ken är nog har FFF dess­utom be­kym­mer med ska­dor. Bå­de Ste­fan Ro­de­våg och Amin Na­za­ri ut­gick på grund av kän­ning­ar i Öis­mat­chen. Ro­de­våg re­dan ef­ter 22 mi­nu­ter.

– Ste­fan fast­na­de i grä­set och vred till knät. Det är in­te till­räck­ligt sta­bilt och han kom­mer att be­hö­va rönt­gas och är in­te ak­tu­ell mot Dal­kurd, sä­ger Eklund.

– Amin har ont i bå­de det knä som han ti­di­ga­re har ope­re­rat och så har han pro­blem med höf­ten. Vi får se om det hin­ner läg­ga sig, då finns det en chans att han spe­lar.

Richard Don­kor är mus­kel­ska­dad och mis­sa­de mö­tet mot Öis. Det är osä­kert om han kom­mer till spel mot Dal­kurd. Li­nus An­ders­son har en kän­ning i ljums­ken och har mis­sat fle­ra mat­cher. Han är ock­så ett osä­kert kort.

Som tur är så kom­mer Do­mi­nic Chat­to och Mahmut Özen till­ba­ka ef­ter av­stäng­ning­ar.

”Med tan­ke på Öis li­pa­de en hel vec­ka in­för vårt mö­te kanske vi ock­så bor­de gö­ra det”

HAS­SE EKLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.