Mo­tor­stjär­nor­na bry­ter finsk mark

Ställ­ning­en i top­pen

Hallands Nyheter - - Sporten - JO­NAS DAGSON TT

STCC tar fär­jan över Ös­ter­sjön och kör sitt förs­ta ra­ce på finsk mark. – Det är en bra ba­na och det kom­mer att bli en hård kamp, sä­ger Ant­ti Bu­ri, team­chef för fins­ka LMS Ra­cing som nu får täv­la på hem­ma­plan.

Från 2011 ut­lä­ses STCC Scan­di­na­vi­an Tou­ring Car Cham­pi­ons­hip. Än­då har det näs­tan ba­ra hand­lat om täv­ling­ar i Sve­ri­ge. Ti­di­ga­re för­sök att eta­ble­ra sig i Nor­ge och Dan­mark har in­te sla­git väl ut.

Nu gör STCC ett nytt för­sök och den här gång­en tar man sig ös­terut. Hel­gens täv­ling körs på Alas­ta­ro Cir­cuit, i Virt­taa, drygt sex mil från Åbo. An­led­ning­en är det nya Tcr­reg­le­men­tet.

– Så snart vi för­ra året hör­de ryk­ten om TCR så tog vi kon­takt. Vi kör i TCR i Tyskland och vill gär­na kö­ra ock­så i Sve­ri­ge, sä­ger Ant­ti Bu­ri.

Det fins­ka tea­met sat­sar stort i STCC. Ra­ce på hem­ma­plan och fem bi­lar på start­lin­jen – var det tänkt. Men ef­ter Andre­as An­ders­son krasch i and­ra ra­cet på Knut­storp ser det ut att ba­ra bli fy­ra. Ant­ti Bu­ri hop­pas det ska gå bätt­re än vid pre­miä­ren på Knut­storp.

– Vi sik­tar på po­di­et och vi vill va­ra med i top­pen.

ÄVEN ETT AND­RA finskt team finns med i årets STCC. Det är Kart In Club Driving Aca­de­my med den ta­lang­ful­la 19-åring­en Joo­nas Lap­pa­lai­nen bakom rat­ten. Han gör de­but i STCC på Alas­ta­ro och an­vän­der täv­ling­ar­na som upp­ladd­ning för Nür­bur­grings 24-tim­mars hel­gen där­på.

Stcc-le­da­ren Ro­bert Dahl­gren tyc­ker att det är helt nya för­ut­sätt­ning­ar i lop­pen på finsk mark.

– Jag tror att fin­nar­na kom­mer att va­ra star­ka­re på hem­ma­plan. Men frå­gan är om de kom­mer att va­ra star­ka nog. Det åter­står att se, sä­ger han.

MEN STCC:S PRE­MIÄR är än­då in­te den störs­ta mo­torsport­hän­del­sen un­der året i ral­ly­to­ki­ga Fin­land.

– Nej, årets sto­ra hän­del­se i bilsport är Jy­vä­skylä­ral­lyt i ju­li. Men låt oss hop­pas att det­ta blir det näst störs­ta, sä­ger Ant­ti Bu­ri.

Lan­det som gett oss fö­ra­re som Mi­ka Häk­ki­nen och Ki­mi Rä­ik­kö­nen i for­mel 1 och Mar­cus Grön­holm och Mik­ko Hir­vo­nen i ral­ly ska nu pre­sen­te­ra en ny ge­ne­ra­tion fö­ra­re.

Bild: BJÖRN LIND­GREN

DUBBELARBETARE. Ant­ti Bu­ri är in­te ba­ra team­chef i det fin­länds­ka Stcc-stal­let LMS Ra­cing, han är ock­så fö­ra­re i bil num­mer 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.