Stjär­nan åter­upp­fin­ner sig själv

HAR­RY STYLES Har­ry Styles (So­ny)

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JO­HAN LINDQVIST

One Direc­tion, un­der en pe­ri­od värl­dens störs­ta pop­band, fort­sät­ter att knop­pa av sig. Nu är det Har­ry Styles tur att so­lo­de­bu­te­ra. En­ligt god brit­tisk tra­di­tion gör han det ge­nom att lå­ta sig in­spi­re­ras av far­mor och far­fars vi­nyl­sam­ling. Med Bowie och Jag­ger som up­pen­ba­ra ide­al gör Styles sin ver­sion av 70-tals­rock fil­tre­rad en vän­da ge­nom 90-ta­lets mer mug­gi­ga och fla­nel­li­ga brit­pop (tänk Oce­an Co­lour Sce­ne.)

Jag upp­skat­tar Har­ry Styles am­bi­tion att gå sin egen väg och gi­vet­vis för­sö­ker han sam­ti­digt ba­lan­se­ra en film­kar­riär på den ving­li­ga bric­ka som all­tid är en pojk­bands­stjär­nas till­va­ro ef­ter splitt­ring­en. Hans röst pas­sar fint för det här li­te roc­ki­ga­re ut­tryc­ket och han har fi­na sång­er i bland an­nat Black­bird-pa­sti­schen Sweet cre­a­tu­re och här­ligt pam­pi­ga Ver­ve-ak­ti­ga bal­la­den Sign of the ti­mes (som in­te har nå­got att gö­ra med Prin­ce-lå­ten).

Har­ry Styles ger sig nu ut på en re­jäl världs­tur­né. Det finns ing­en an­led­ning att tro att han mis­sar må­let. Det blir suc­cé.

Bild: SO­NY

SOLODEBUTERAR. Har­ry Styles har gått vi­da­re från upp­lös­ta One Direc­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.