Fan­ta­si­full men nå­got för­ut­säg­bar kos­misk sa­ga

MILO – MÅNVAKTAREN Re­gi: Alex­an­dre He­boy­an och Be­noît Philip­pon, Frank­ri­ke/eng­land, 2014 (86 min)

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MA­RIA DOMELLÖF-WIK

Milo är en li­ten be­kym­mers­lös blå va­rel­se med för­må­ga att på­ver­ka and­ras dröm­mar och däm­pa de­ras oro. Från hans ar­mar reg­nar lug­nan­de stoft. Fö­ga anar han att han, av må­nens sän­de­bud, kom­mer att ut­ses till näs­ta mån­vak­ta­re. Det­ta dess­utom mitt fram­för nä­san på det sto­ra egot Le­eyoon, som prak­tiskt ta­get be­trak­tar job­bet som sitt.

Be­svi­ken och bit­ter lyss­nar Le­eyoon till or­mar från un­der­jor­den som vis­kar ljuv­li­ga löf­ten om åter­upp­rät­tel­se och hjäl­testa­tus. Först mås­te han ba­ra hjäl­pa den ond­ske­ful­le Necross att stjä­la so­len.

MILO, SOM TAP­PAR bort må­nen det förs­ta han gör, tving­as för­sö­ka stäl­la allt till rät­ta se­dan han för­skju­tits av sin klan av natt­va­rel­ser. Till sin hjälp får han be­läs­ta Glim, en vax­va­rel­se med kla­ra drag av Her­mio­ne Grang­er. Hon trivs bäst i gry­ning och skym­ning och smäl­ter i allt­för starkt sol­ljus. Dess­utom vi­sar hon sig va­ra den mo­di­gas­te av al­la.

TILL EN BÖR­JAN dras hon till So­ho­ne, den dry­ge väk­ta­ren av so­len, men snart upp­täc­ker hon Mi­los för­tjäns­ter.

Milo – månvaktaren är en vi­su­ellt ori­gi­nell ani­me­rad kär­leks­sa­ga om ti­ta­ner­nas kamp om mör­ker och ljus, och om de kos­mis­ka kraf­ter­na som bör va­ra i ba­lans för jor­dens över­lev­nad. Synd ba­ra att be­rät­tel­sen, och di­a­lo­gen, in­te känns li­ka ny­ska­pan­de, ut­an mer blir ett hop­kok av idéer ur an­nan ani­me­rad film från Nau­si­caä från Vin­dar­nas dal till Vai­a­na.

ATT STYR­KA FINNS där du minst anar det och att du kan växa med din upp­gift fick pan­dan Po er­fa­ra i Kung Fu Pan­da, och många film­fi­gu­rer ho­nom. Här är det Mi­los tur. Bud­ska­pet om öd­mjuk­het i stäl­let för upp­blåsta egon och sam­ar­be­te i stäl­let för re­vir­pin­kan­de har vi hört för­ut, men det tål än­då att upp­re­pas igen och igen.

Bild: LUCKY DOGS

OFRIVILLIG HJÄL­TE. Milo väljs till mån­vak­ta­re, ett an­svars­fullt jobb som va­rar i 350 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.