Bildan­de om ett bru­talt folk­mord

THE PRO­MI­SE Re­gi: Ter­ry Ge­or­ge Med: Oscar Isaac, Char­lot­te Le Bon, Christi­an Ba­le, Mar­wan Ken­za­ri mfl Spa­ni­en, USA (133 min)

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MA­RIA DOMELLÖF-WIK

Ett blo­digt slags­mål ut­bröt i vec­kan nä­ra den tur­kis­ka am­bas­sa­den i Washing­ton. Fred­li­ga de­mon­stran­ter pro­te­ste­ra­de då mot den tur­kis­ke pre­si­dent Er­do­gans be­sök i Vi­ta hu­set. Ny­hets­by­rån AP rap­por­te­ra­de om hur de­mon­stran­ter­na, som bar kur­dis­ka flag­gor och kräv­de att den kur­dis­ke Hdp-par­ti­le­da­ren De­mir­tas släpp­tes ur fäng­el­set, at­tac­ke­ra­des av Er­do­gan-an­häng­a­re in­klu­si­ve två av pre­si­den­tens eg­na liv­vak­ter.

I sam­ma ve­va ser jag Ter­ry Ge­or­ges väl­spe­la­de och rätt­mä­tigt po­li­tiskt in­dig­ne­ra­de film The Pro­mi­se, ett tri­ang­eld­ra­ma som ut­spe­lar sig i Tur­ki­et 1914 un­der det Os­mans­ka ri­ket. Den et­nis­ka rens­ning som då ge­nom­för­des på runt en mil­jon ar­me­ni­er, är ett folk­brott som den tur­kis­ka re­gi­men än­nu in­te er­känt.

Fil­men är helt up­pen­bart po­li­tiskt bränn­het. Här ser vi starkt ge­stal­ta­de mass­gri­pan­den och av­rätt­ning­ar av re­gim­kri­tis­ka in­tel­lek­tu­el­la och olik­tän­kan­de. Samt en krigs­kor­re­spon­dent från AP som kas­tas i fäng­el­se, och ris­ke­rar att avrät­tas, för sin obe­ro­en­de rap­por­te­ring om brott mot mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

DRA­MAT TAR SIN bör­jan i en li­ten by i söd­ra Tur­ki­et. Där dröm­mer den am­bi­tiö­se Mi­kael Bog­ho­si­an (Oscar Isaac) om att re­sa till Kon­stan­ti­no­pel och ut­bil­da sig till lä­ka­re. För att ha råd går han med på att för­lo­va sig, för via hem­gif­ten be­kos­ta stu­di­er­na. Väl i Kon­stan­ti­no­pel rycks han med i stor­stads­li­vet, och fin-

ner sig väl till rät­ta hem­ma hos sin för­mög­ne far­bror. På ter­ras­sen, i so­len med ut­sikt över ha­vet, mö­ter han ar­me­nis­ka Ana (Char­lot­te Le Bon) som un­der­vi­sar hans unga ku­si­ner i dans. Det blir kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet, och tri­ang­eld­ra­mat kom­pli­ce­ras yt­ter­li­ga­re av att Ana och ame­ri­kans­ke Ap-jour­na­lis­ten Chris Mey­ers (Christi­an Ba­le) se­dan länge är ett par.

Vän­ner­na ro­ar sig, går på natt­klubb och dric­ker ab­sint. På dag­tid var­vas ob­duk­tion på lä­kar­lin­jen med pro­me­na­der i prun­kan­de par­ker. Li­vet lig­ger löf­tes­rikt fram­för dem och till en bör­jan in­ser de in­te kri­gets all­var el­ler kon­se­kven­ser.

Snart ham­nar de på oli­ka si­dor, och val de gör kom­mer att bli på liv och död.

MA­NUS­FÖR­FAT­TA­REN och re­gis­sö­ren Ter­ry Ge­or­ge har ti­di­ga­re, till­sam­mans med Jim She­ri­dan, gjort se­vär­da fil­mer som I fa­derns namn och Box­a­ren. Många minns sä­kert ock­så ner­ven i hans psy­ko­lo­gis­ka fa­mil­jedra­ma Re­ser­va­tion ro­ad, och kom­pro­misslös­he­ten i Ho­tell Rwan­da, som kret­sar kring Hutu-re­gi­mens ma­kab­ra folk­mord på lan­dets tut­si-be­folk­ning vå­ren 1994.

Det Os­mans­ka ri­ket, som här är i fo­kus, ingick 1914 en al­li­ans med Tyskland. Den hös­ten på­bör­ja­des en sys­te­ma­tisk ut­plå­ning av lan­dets ar­me­nis­ka be­folk­ning.

Mi­kael ham­nar i straff­lä­ger och byg­ger järn­vägs­räls in­nan han lyc­kas fly. Fil­mens dra­ma­tik stegras och kär­leks­hi­sto­ri­en kom­pli­ce­ras yt­ter­li­ga­re in­nan upp­lös­ning­en då Mi­kael och Ana bli­vit en del av mot­stånds­rö­rel­sen i Mu­sa Dagh-ber­gen.

The pro­mi­se är ett se­värt och bildan­de drama där spi­ran­de romantik och fram­tids­tro ställs mot ag­gres­siv bru­ta­li­tet.

”Wan­na tell a sto­ry, about a girl with histo­ry” sjöng ar­me­nis­ka ar­tis­ten Artsvik ny­li­gen i Eu­ro­vi­sion i sitt Ka­li-in­spi­re­ra­de num­mer. Trots det blo­di­ga våld som fort­satt rik­tas mot mi­no­ri­tets­grup­per värl­den över, tyst­nar in­te kamp­sång­er­na.

RIS­KE­RAR LI­VET. Christi­an Ba­le gör ett fint por­trätt av ame­ri­kans­ke Chris Mey­ers, jour­na­list från As­so­ci­a­ted Press ut­sänd för att rap­por­te­ra om det ar­me­nis­ka folk­mor­det un­der förs­ta världs­kri­get. Här med sin sto­ra kär­lek, ar­me­nis­ka Ana (Char­lot­te Le Bon) .

Bild: JO­SE HARO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.