SPA­NING FILM

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - HANNES DÜKLER 031-62 40 00 no­je@gp.se

Svensk jäm­ställd­het, en spek­ta­ku­lär bluff­histo­ria och en fil­ma­ti­se­rad best­sel­ler är te­man för vec­kans spa­ning.

Ny film­rap­port: Sve­ri­ge le­der jäm­ställd­hets­li­gan

Filmin­sti­tu­tets färs­ka rap­port över filmå­ret 2016 vi­sar att Sve­ri­ge är världs­le­dan­de i jäm­ställd­het in­om fil­men. 65 pro­cent av al­la spel­fil­mer med kon­su­lent­stöd av in­sti­tu­tet för­ra året ha­de en kvinn­lig re­gis­sör. Av de fil­mer som ha­de pre­miär sam­ma år fanns det i 38 pro­cent av fal­len en kvin­na i re­gi­sto­len. Det är dub­belt så många jäm­fört med de ut­länds­ka fil­mer som ha­de svensk pre­miär, där en­dast 14 pro­cent av re­gis­sö­rer­na var kvin­nor. Vd på Svens­ka filmin­sti­tu­tet Anna Ser­ner har all an­led­ning att va­ra nöjd.

JT Le­roy: För­fat­tar­fej­ken blir film

När för­fat­ta­ren JT Le­roy slog ige­nom kring mil­len­ni­e­skif­tet hyl­la­des det­ta lit­te­rä­ra un­der­barn för sin själv­bi­o­gra­fis­ka de­but om li­vet som Hiv-po­si­tiv, ti­di­ga­re pro­sti­tu­e­rad ung man med en sär­de­les tuff upp­växt. För­fat­ta­ren fram­träd­de all­tid i sol­glas­ö­gon och blond pe­ruk. Någ­ra år se­na­re av­slö­ja­des allt som bluff – för­fat­ta­ren het­te i själ­va ver­ket Lau­ra Al­bert och det var hen­nes svä­gers­ka Sa­van­nah Knoop som he­la ti­den spe­lat ka­rak­tä­ren JT. Nu blir den märk­li­ga histo­ri­en film i re­gi av Jus­tin Kel­ly med Lau­ra Dern (bil­den) i rol­len som Al­bert och Kris­ten Ste­wart som Knoop.

Richard Linkla­ter: Fil­mar torg­skräck­sar­ki­tekt

Ber­na­det­te Fox är en fö­re det­ta ar­ki­tekt med torg­skräck som till­sam­mans med sin 15-åri­ga dot­ter Bee och ma­ken

El­gin le­ver ett liv hon ald­rig ve­lat le­va i Se­att­le, en stad som hon all­tid ha­tat. In­för en fa­mil­je­re­sa till Antark­tis för­svin­ner Ber­na­det­te spår­löst och dot­tern för­sö­ker hit­ta hen­ne med hjälp av ef­ter­läm­na­de dokument och e-post. Ma­ria Semp­les ro­man Whe­re’d You

Go, Ber­na­det­te blev en best­sel­ler 2012. Nu fil­ma­ti­se­ras be­rät­tel­sen av Richard Linkla­ter med Ca­te Blan­chett (bil­den) i rol­len som Ber­na­det­te och un­derskat­ta­de Bil­ly Crudup som den över­giv­ne ma­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.