FLER FILMPREMIÄRER:

Vår tid ska kom­ma Drama, re­gi: Jesper W Ni­el­sen, Dan­mark, 110 min

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner -

Två unga brö­der, Erik och El­mer, ham­nar på barn­hem på 1960-ta­let se­dan de­ras en­sam­stå­en­de mam­ma tap­pat or­ken i Jesper W Ni­el­sens oer­hört star­ka barn­hems­dra­ma, in­spi­re­rat av verk­li­ga hän­del­ser. Gud­b­jerg är nam­net på det lant­li­ga hem för poj­kar där rek­torn tror på sträng di­sci­plin och kam­ratupp­fost­ran. Brö­der­na tyr sig till varand­ra och dröm­mer ast­ro­naut­dröm­mar när miss­han­deln bli out­härd­lig. Ma­nus är skri­vet So­ren Svei­strup, som ska­pat tv-se­ri­en Brot­tet. Bland skå­de­spe­lar­na märks Harald Kai­ser Her­mann och Al­bert Rud­beck Lind­hardt som brö­der­na, Lars Mik­kel­sen, So­fie Grå­bøl, Da­vid Den­cik och Son­ja Rich­ter. Dra­mat har hyl­lats av kri­ti­ker och vun­nit en rad pri­ser, in­klu­si­ve fle­ra Ro­bert-sta­ty­et­ter (dans­ka mot­sva­rig­he­ten till Guld­bag­gen) bland an­nat för bäs­ta ma­nus och bäs­ta film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.