Fakta: Hem­för­säk­ring

Hallands Nyheter - - Konsument -

Grund­skyd­det gäl­ler för 45 da­gars re­sa, för he­la hus­hål­let.

För­se­ning­en ska be­ro på att det all­män­na färd­med­let, fly­get, har bli­vit för­se­nat minst fy­ra el­ler sex tim­mar – bo­la­gen har oli­ka grän­ser för mins­ta an­ta­let tim­mar.

Of­tast scha­blon­be­lopp för tidsin­ter­vall, men en del bo­lag krä­ver kvit­ton.

– Det kan va­ra bäst att re­dan på flyg­plat­sen kol­la med för­säk­rings­bo­la­gen och sä­ker­stäl­la vad som gäl­ler, så att man in­te ris­ke­rar att glöm­ma att an­mä­la, sä­ger Gabriella Hallberg, ju­rist på Kon­su­men­ter­nas för­säk­rings­by­rå.

En flyg­re­sa räk­nas från att re­se­nä­ren är in­chec­kad, men i vis­sa hem­för­säk­ring­ar finns re­sestart­skydd el­ler an­slut­nings­skydd som ger er­sätt­ning för nöd­vän­di­ga och skä­li­ga re­se­kost­na­der för att kom­ma ikapp, även om för­se­ning­en sked­de på väg mot flyg­plat­sen.

Vis­sa hem­för­säk­ring­ar har för­se­nings­mo­ment som kan ge er­sätt­ning även vid strejk, som an­nars är ett un­dan­tag.

Ex­em­pel från Folk­sam: Om färd­med­let som du ska re­sa med, till ex­em­pel flyg, för­se­nas mer än sex tim­mar läm­nas er­sätt­ning med 600 kro­nor och där­ef­ter yt­ter­li­ga­re 600 kro­nor för var tolf­te tim­me. Högs­ta er­sätt­ning är 5 000 kro­nor per per­son. Gäl­ler vid per­son­för­se­ning med tilläggs­för­säk­ring­en Resklar.

Läs det finstil­ta i din för­säk­ring, ef­tersom vill­ko­ren skil­jer mel­lan bo­la­gen och för­säk­ringsni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.