Fakta: Kort­för­säk­ring

Hallands Nyheter - - Konsument -

Kort­re­se­för­säk­ring in­går när du be­ta­lar en re­sa med ett bank, be­ta­lel­ler kre­dit­kort. Ex­em­pel: Vi­sa, Mas­ter­card och Eu­rocard.

Ett dy­ra­re Mas­ter­card Pla­ti­num har an­nan er­sätt­ningsni­vå än det van­li­ga kor­tet ut­an till­namn.

Kort­re­se­för­säk­ring­en gäl­ler of­tast minst för re­sa som köpts in­om fa­mil­jen, till part­ner och barn som är folk­bok­för­da på sam­ma adress.

Minst en viss del av re­san ska va­ra köpt på kor­tet, ibland även via in­ter­net­bank.

Re­san ska of­tast på­bör­jas in­om Nor­den.

Of­tast mås­te man va­ra för­se­nad minst fy­ra tim­mar in­nan för­se­nings­för­säk­ring­en bör­jar att gäl­la.

De all­ra fles­ta kort­fö­re­tag ger scha­blon­be­lopp ut­an kvit­to.

Tänk på att kor­tet ska va­ra gil­tigt, an­nars upp­hör för­säk­ring­en att gäl­la även om re­san köp­tes in­nan kor­tet gick ut. Un­dan­tag: kon­kurs och strejk. Om flyg­bo­la­get har gått i kon­kurs är det en för­del om re­san köpts på kre­dit direkt av flyg­bo­la­get, då re­san kan re­kla­me­ras hos kre­dit­gi­va­ren (in­vänd­nings­rätt i kon­su­ment­kre­dit­la­gen). Ex­em­pel från Han­dels­ban­ken: All­kort och Bank­kort Mas­ter­card ger scha­blo­ner­sätt­ning­en 600 kro­nor ef­ter fy­ra tim­mar och 1 200 kro­nor ef­ter åt­ta tim­mar.

Käl­lor: Kon­su­ment Eu­ro­pa, Hal­lå Kon­su­ment och Kon­su­ment Gö­te­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.