Fakta: Ut­an er­sätt­ning

Hallands Nyheter - - Konsument -

Flyg­bo­la­get är in­te skyl­digt att er­sät­ta pas­sa­ge­rar­na eko­no­miskt om det för­se­na­de fly­get be­ror på ”ex­tra­or­di­nä­ra om­stän­dig­he­ter som in­te skul­le ha kun­nat und­vi­kas även om al­la rim­li­ga åt­gär­der ha­de vid­ta­gits”. Ex­em­pel på om­stän­dig­he­ter som kan va­ra ex­tra­or­di­nä­ra är:

* po­li­tisk in­sta­bi­li­tet

* vä­der­för­hål­lan­den som gör det omöj­ligt att fly­ga

* sä­ker­hets­ris­ker

* oför­ut­sed­da bris­ter i flyg­sä­ker­he­ten

* strej­ker som på­ver­kar verk­sam­he­ten för flyg­bo­la­get. Tek­nis­ka fel ses en­ligt en dom från 2008 som ett åter­kom­man­de pro­blem som flyg­bo­la­gen bör kun­na för­be­re­da sig för, en­ligt Kon­su­ment Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.