Ti­di­ga­re pojk­vän häk­tad för mord

Hu­diksvall en stad i sorg ef­ter To­vas död: Det be­rör al­la

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En 22-årig man häk­tas på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för att ha mör­dat To­va Mo­berg.

De ha­de ti­di­ga­re ett för­hål­lan­de.

– Hon dö­da­des ge­nom ytt­re våld, sä­ger åkla­ga­ren Chris­ter Sam­mens.

Han led­des in i tings­rät­ten via en bak­dörr, klädd i san­da­ler, kri­mi­nal­vår­dens blå klä­der och med en stor gul filt över hu­vu­det. Han såg be­drö­vad ut när han se­na­re fick häkt­nings­pappren av åkla­ga­ren.

Den miss­tänk­te 22-åring­en och To­va Mo­berg ha­de ett för­hål­lan­de, som dock ha­de ta­git slut. Han har ti­di­ga­re i år an­mälts för att ha miss­hand­lat hen­ne.

22-åring­ens ad­vo­kat Bo Karls­son sä­ger att man­nen ”av na­tur­li­ga skäl blev choc­kad” när han del­gavs misstanke om mord. Man­nen ne­kar till brott och be­stred häkt­ning­en.

– Han har läm­nat en be­rät­tel­se om vad som hän­de den här kväl­len och nat­ten, och i den be­rät­tel­sen in­går in­te på nå­got sätt att han ska ha va­rit del­ak­tig i nå­got brott mot To­va, sä­ger Bo Karls­son.

Karls­son vill in­te kom­men­te­ra huruvi­da hans kli­ent träf­fa­de hen­ne un­der nat­ten då hon mis­te li­vet.

To­va Mo­bergs kropp hit­ta­des sent i mån­dags kväll i en sjö bred­vid en fas­tig­het strax ut­an­för Hu­diksvall. Hon ha­de då se­nast setts vid 21.30-ti­den på lör­dags­kväl­len.

Åkla­ga­ren Chris­ter Sam­mens sä­ger till TT att To­va Mo­berg dö­da­des nå­gon gång un­der nat­ten till söndagen. Han upp­ger att hon tro­li­gen in­te om­kom­mit i vatt­net där hen­nes kropp hit­ta­des.

– Hon dö­da­des ge­nom ytt­re våld, ja, det är min upp­fatt­ning, sä­ger han.

– Al­la har ge­men­sam­ma vän­ner, så det be­rör al­la, sä­ger Da­vid Klef­bom, jämn­å­rig med To­va Mo­berg, när TT träf­far ho­nom ut­an­för Bro­man­gym­na­si­et.

Det är sko­lan där To­va Mo­berg för­be­red­de sig för att om ba­ra någ­ra vec­kor ta stu­den­ten. Gym­na­sie­sko­lan är stängd för me­di­er­na och för att hål­la obe­hö­ri­ga ute är en­dast hu­vu­den­trén öp­pen.

Ele­ver­na er­bjuds stöd och verk­sam­hets­che­fen Ur­ban Wick­man be­rät­tar att många brot­tas med svå­ra frå­gor.

– Det är ”var­för” och ”hur kun­de det hän­da”, sä­ger han.

– I går ha­de vi stu­dent­fo­to­gra­fe­ring här. Det är en stor sorg, sam­ti­digt som nå­got som ska va­ra en enorm gläd­je.

Ett min­nes­rum har ställts i ord­ning in­ne i sko­lan och ett an­tal ele­ver har valt att stan­na hem­ma.

– Men vi upp­ma­nar al­la att kom­ma till sko­lan för det är här ge­men­ska­pen finns, sä­ger Ur­ban Wick­man.

De and­ra två män­nen som greps miss­tänk­ta för män­ni­sko­rov är släpp­ta på fri fot. En­ligt Chris­ter Sam­mens är det osä­kert om de alls har nå­got med To­va Mo­bergs död att gö­ra.

De är rent for­mellt in­te av­skriv­na från ut­red­ning­en. Chris­ter Sam­mens sä­ger att de kan bli ak­tu­el­la som vitt­nen läng­re fram, men att de än så länge be­trak­tas som miss­tänk­ta. Carl Ca­to/tt

FOTO: MATS AN­DERS­SON/TT

Häk­tad. Den mord­miss­tänk­te man­nen förs in i tings­rät­ten med en filt som döl­jer an­sik­tet.

FOTO: MATS AN­DERS­SON/TT

I ons­dags kväll hölls en ljus­ma­ni­fes­ta­tion i Ig­gesund för att hed­ra To­va Mo­bergs min­ne. Hund­ra­tals män­ni­skor kom för att tän­da ljus och del­ta i en tyst mi­nut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.