Trump: ”Den värs­ta po­li­tis­ka häx­jak­ten”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Ti­na Mag­ner­gård Bjers/tt To­ve Eriksson/tt

”Den värs­ta po­li­tis­ka häx­jak­ten i USA:S histo­ria.”

Do­nald Trump ra­sar mot att en sär­skild åkla­ga­re ut­setts för att ut­re­da Ryss­lands in­bland­ning i fjol­å­rets pre­si­dent­val och huruvi­da Moskva age­ra­de i mas­ko­pi med hans kampanj.

Pre­si­den­ten an­vän­de sig av Twit­ter för att ut­tryc­ka sin fru­stra­tion. Han skri­ver att ing­en sär­skild åkla­ga­re ut­setts för ”allt olag­ligt som sked­de in­om Clin­ton­kam­pan­jen och Oba­ma­sty­ret” och sä­ger sig va­ra ut­satt för den värs­ta häx­jak­ten i lan­dets histo­ria.

Ut­spe­let kom­mer ba­ra tim­mar ef­ter att den ti­di­ga­re Fbi-che­fen Ro­bert Mu­el­ler ut­setts till sär­skild åkla­ga­re för att ut­re­da Ryss­lands cy­be­r­at­tac­ker un­der val­rö­rel­sen. Dess­utom har ny­hets­by­rån Reu­ters pub­li­ce­rat upp­gif­ter som ty­der på att Trumps kam­panj­stab var i hem­lig kon­takt med tjäns­te­män och and­ra per­so­ner nä­ra den rys­ka re­ge­ring­en vid minst 18 yt­ter­li­ga­re till­fäl­len un­der fjol­å­rets val­rö­rel­se – ut­ö­ver vad som ti­di­ga­re va­rit känt.

Sex av kon­tak­ter­na ska ha va­rit te­le­fon­sam­tal mel­lan Ryss­lands Usa-am­bas­sa­dör Sergej Kisljak och Michael Flynn, som en kort tid var Trumps na­tio­nel­le sä­ker­hets­råd­gi­va­re in­nan han av­ske­da­des. Kon­tak­ter­na – som sked­de bå­de via te­le­fon och ”elektro­nis­ka meddelanden” – in­ten­si­fi­e­ra­des ef­ter val­se­gern den 8 no­vem­ber, en­ligt Reu­ters som hän­vi­sar till ma­te­ri­al som nu gås ige­nom av den fe­de­ra­la po­li­sen FBI och kon­gres­sens ut­re­da­re.

En­ligt ny­hets­by­råns käl­lor ska ett av syf­te­na ha va­rit att in­rät­ta en hem­lig kom­mu­ni­ka­tions­ka­nal mel­lan Trump och den rys­ke pre­si­den­ten Vla­di­mir Pu­tin. En ukrainsk oli­gark ska ha va­rit in­blan­dad i kon­tak­ter­na.

Vi­ta hu­set har in­te kom­men­te­rat Reu­ters upp­gif­ter. En­ligt ame­ri­kans­ka me­di­er fick Trump och hans med­ar­be­ta­re in­te i för­väg re­da på att Mu­el­ler till­satts.

Do­nald Trump. Ro­bert Mu­el­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.