Kri­tik när Jäm­tin blir Si­da-chef

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BISTÅND. Re­ge­ring­ens ut­näm­ning av so­ci­al­de­mo­kra­ten Ca­rin Jäm­tin till ny ge­ne­ral­di­rek­tör på bi­stånds­myn­dig­he­ten Si­da möts av kri­tik från op­po­si­tio­nen.

– Det är en helt onö­dig po­li­ti­se­ring av Si­da, sä­ger Sofia Ar­kelsten, bi­stånds­po­li­tisk ta­les­per­son för Mo­de­ra­ter­na.

Ca­rin Jäm­tin är i dag riks­dags­le­da­mot för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Ti­di­ga­re har hon va­rit par­ti­sek­re­te­ra­re och mel­lan 2003 och 2006 var hon bi­stånds­mi­nis­ter i Gö­ran Pers­sons re­ge­ring. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.