”Störst risk att in­te del­ta”

Cell­prov­kon­trol­ler­na för­hind­rar hund­ra­tals can­cer­fall var­je år – nu ska de för­bätt­ras

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Cell­prov­tag­ning­en för att fö­re­byg­ga can­cer i liv­mo­der­hal­sen ska bli bå­de ef­fek­ti­va­re och säkrare. Re­dan för­hind­ras hund­ra­tals can­cer­fall var­je år, tack va­re pro­gram­met.

– Den störs­ta ris­ken är att in­te del­ta, sä­ger gy­ne­ko­lo­gen Björn Stran­der.

Al­la svens­ka kvin­nor mel­lan 23 och 60 år får er­bju­dan­de om att del­ta i en gy­ne­ko­lo­gisk cell­prov­kon­troll. Kvin­nan läm­nar ett prov som ana­ly­se­ras för att se om det finns cell­för­änd­ring­ar el­ler in­te, för­änd­ring­ar som kan va­ra tec­ken på can­cer i liv­mo­der­hal­sen (cer­vix).

I år fyl­ler det na­tio­nel­la scre­e­ning­pro­gram­met, som an­ses fram­gångs­rikt, 50 år och nu ska pro­gram­met vi­da­re­ut­veck­las.

I stäl­let för att ana­ly­se­ra pro­vet med hjälp av mik­ro­skop ska det hos kvin­nor 30 år el­ler äld­re i förs­ta hand ana­ly­se­ras med av­se­en­de på fö­re­komst av hu­mant pa­pillom­vi­rus (hpv) el­ler in­te.

– För kvin­nan blir det inga för­änd­ring­ar vid själ­va prov­tag­ning­en, men det­ta kom­mer att gö­ra pro­gram­met bå­de säkrare och ef­fek­ti­va­re, sä­ger Björn Stran­der, gy­ne­ko­log och ord­fö­ran­de i den na­tio­nel­la ar­bets­grup­pen för fö­re­byg­gan­de av liv­mo­der­halscan­cer.

Om pro­vet in­ne­hål­ler hpv, men in­te vi­sar någ­ra cell­för­änd­ring­ar, flag­gas pa­ti­en­ten i sy­ste­met och följs upp vid näs­ta prov­tag­nings­till­fäl­le tre år se­na­re. Om in­fek­tio­nen är kvar hän­vi­sas kvin­nan då till en gy­ne­ko­log för ut­red­ning, oav­sett om det syns någ­ra cell­för­änd­ring­ar el­ler in­te.

– Ge­nom att på det­ta sätt hit­ta kvin­nor med lång­va­ri­ga hpv-in­fek­tio­ner hop­pas vi kun­na för­hind­ra yt­ter­li­ga­re 50–100 can­cer­fall var­je år. Men det in­ne­bär ock­så att många, betydligt fler än de som kom­mer att få can­cer, kom­mer att få ett provsvar med en av­vi­kel­se, med all den oro som det kan in­ne­bä­ra. Det­ta mås­te sjuk­vår­den kun­na mö­ta med te­le­fon­råd­giv­ning och in­for­ma­tion, sä­ger Björn Stran­der.

Lång­va­rig in­fek­tion av hpv är en risk­fak­tor för liv­mo­der­halscan­cer, även om de fles­ta in­fek­tio­ner lä­ker ut och ald­rig re­sul­te­rar i nå­gon can­cer.

I dag del­tar drygt 80 pro­cent av kvin­nor­na i pro­gram­met. Å and­ra si­dan del­tar in­te var fem­te kvin­na. På tok för många, en­ligt Björn Stran­der.

– Sjuk­vår­den mås­te rul­la ut rö­da mat­tan för de här kvin­nor­na. Två tred­je­de­lar av dem som drab­bas av liv­mo­der­halscan­cer del­tar in­te i pro­gram­met, så det är den störs­ta risk­fak­torn av dem al­la, att in­te del­ta, sä­ger han.

Där­för kom­mer de kvin­nor som in­te hör­sam­mar den förs­ta kal­lel­sen att få en ny näs­ta år. Och näs­ta. Och näs­ta.

– De som har ute­bli­vit ef­ter fy­ra kal­lel­ser ska bli upp­ring­da av en barn­mors­ka som ska hö­ra sig för om det är nå­got som kan gö­ras för att de ska tes­ta sig. De ska ock­så ges möj­lig­het att få gö­ra ett själv­test i hem­met, sä­ger Stran­der.

Bör jag del­ta även om jag är vac­ci­ne­rad?

– Ab­so­lut. Vac­ci­net skyd­dar mot två ty­per som står för 70 pro­cent av can­cer­fal­len. Det ger allt­så ett 70-pro­cen­tigt skydd. Om man del­tar i scre­e­ning­pro­gram­met, dä­re­mot, får man ett 90-pro­cen­tigt skydd.

En an­nan för­änd­ring är att ål­dersin­ter­val­len för­skjuts upp­åt, med en öv­re gräns på 64 år i stäl­let för da­gens 60.

Jo­han Nils­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.